Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do zapoznania się ze Standardami promocji kampanii społecznych w mediach publicznych opracowanych przez FLOP

Zapraszamy do zapoznania się ze „Standardami promocji kampanii społecznych w mediach publicznych. Raport końcowy wypracowany w ramach projektu "Lubelski OPP na START - wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A.

 

Standard promocji kampanii społecznych w mediach publicznych

WYRÓŻNIENIE dla FLOP za za najlepszy projekt transgraniczny 2016 w kategorii Społeczeństwo Obywatelskie, podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie

Podczas trwającego w dn. 29 września - 1 października 2016 r. Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał wyróżnienie za projekt pt. "Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim - II etap", jaki najlepszy projekt transgraniczny 2016 w kategorii Społeczeństwo Obywatelskie.

http://www.flop.lublin.pl

TRWA REKRUTACJA uczestników projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2. PO WER realizowanego przez FLOP

TRWA REKRUTACJA uczestników projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2. PO WER realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

PROJEKT skierowany jest do osób w wieku 15-29 lat:

zamieszkałych w powiecie puławskim 

bez pracy (bezrobotnych lub biernych zawodowo), w tym osób z niepełnosprawnościami

mających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne 

nieuczestniczących w kształceniu i szkoleniu

 

OFERUJEMY WSPARCIE:

doradztwo zawodowe - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym (śr. 4 godz./uczestnika)

pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (śr. 4 godz./uczestnika), w tym pomoc w znalezieniu pracy

warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne (7 godz.) 

wybrane szkolenie (90 godz.) z branżowym językiem angielskim (120 godz.) podnoszące umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje zawodowe zakończone egzaminem i certyfikatem:

PRACOWNIK BIURA PODRÓŻY 

KELNER–BARMAN-BARISTA 

RECEPCJONISTA W HOTELARSTWIE 

płatne 3 miesięczne staże zawodowe u pracodawców

 

ZAPEWNIAMY:

stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł/godz. brutto z pochodnymi pracodawcy

stypendium stażowe w wysokości 1281,16 zł/miesiąc brutto z pochodnymi pracodawcy

zwrot kosztów dojazdów na szkolenia i staże zawodowe 

pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:
Grupa 1: od 1 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r.
Grupa 2: od 1 czerwca 2016 r. do 26 sierpnia 2016 r.
Grupa 3: od 1 lipca 2016 r. do 23 września 2016 r. 
Grupa 4: od 1 sierpnia 2016 r. do 28 października 2016 r.
Grupa 5: od 1 września 2016 r. do 25 listopada 2016 r.

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w Grupie 1 potrwają do dn. 29 lipca 2016 r. Dokumenty zgłoszeniowe wraz załącznikami będzie można złożyć:

osobiście w Biurze projektu,

przesłać pocztą na adres Biura projektu,

w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@flop.lublin.pl

- wypełnić wstępną ankietę zgłoszeniową w wersji elektronicznej na stronie: https://docs.google.com

 

 

 

 

Czytaj więcej
"NAGRODA III SEKTORA" dla FLOP wręczona 9 września 2016 r. podczas Gali w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w CSK w Lublinie

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych otrzymał nagrodę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego "Nagroda III Sektora" w kategorii „Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie”. Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresie Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, który odbył się w dn. 9-10 września 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nagrodę wręczył Krzysztof Grabczuk - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Czytaj więcej
NAGRODY FLOP wręczone 9 września 2016 r. podczas Gali w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w CSK w Lublinie

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał po raz drugi swoje nagrody, Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresie Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, który odbył się w dn. 9-10 września 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Czytaj więcej
NAGRODY za najlepsze kampanie społeczne „1% dla OPP" w woj. lubelskim wręczone 9 września 2016 r. podczas Gali w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w CSK w Lublinie

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przyznał z Radiem Lublin nagrody w konkursie na najlepsze kampanie społeczne „1% podatku dla organizacji pożytku publicznego w województwie lubelskim” wyemitowane przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w okresie: od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2016 r. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej Gali III Sektora w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresie Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, który odbył się w dn. 9-10 września 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.Nagrody wręczyli Ewa Dados – Dziennikarka Radia Lublin i Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP
- TRZECIA NAGRODA przypadła dla Stowarzyszenia Ośrodek Wspierania Rodziny w Chełmie.
- DRUGA NAGRODA dla Fundacji na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tacy Sami”.
- PIERWSZA NAGRODA dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział Okręgowy w Lublinie.

Czytaj więcej
Warsztaty „Kampanie społeczne w mediach” w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w dn. 9-10 września 2016 r. w CSK w Lublinie

Integralną częścią Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin, odbywających się w dn. 9-10 września 2016 r, były warsztaty. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych przygotował warsztaty „Kampanie społeczne w mediach” realizowane w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalna Rozgłośnia w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Podczas warsztatów zaprezentowano broszurę zawierającą raport końcowy wypracowany w ramach projektu „Standardy promocji kampanii społecznych w mediach publicznych”.

Czytaj więcej
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/POWER/2016

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w związku z realizacją projektu pt. „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny–Nałęczów–Puławy” POWR.01.02.02-06-0243/15, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, przeprowadził zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności na wyłonienie wykonawcy organizacji i przeprowadzenia dla 65 uczestników projektu szkoleń zakończonych egzaminem zewnętrznym i certyfikatem, w wymiarze łącznie 1050 godz., prowadzących do podniesienia umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych w zakresie:

1) „Kelner–barman-barista z branżowym językiem angielskim”,

2) „Recepcjonista w hotelarstwie z branżowym językiem angielskim”,

3) „Pracownik biura podróży z branżowym językiem angielskim”.

Do dn. 29 sierpnia 2016 wpłynęły następujące oferty:

1) Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji 

2) JRJ Consulting – Jarosław Berdyga

3) Transfer Learning Solutions Sp. z o.o.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów przez oferentów do realizacji wybrano ofertę złożoną przez JRJ Consulting – Jarosław Berdyga ul. Wańkowicza 5/15, 02-796 Warszawa, która uzyskała największą liczbę punktów - 75 pkt. 

 

Czytaj więcej
W dn. 30 sierpnia 2016 r. w Puławach odbyły się warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne w ramach projektu „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy”

W dn. 30 sierpnia 2016 r. w Puławach przy ul. Skowieszyńskiego 32 odbyły się warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne dla grupy uczestników projektu pt. „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie aktywności zawodowej 65 osób młodych, w grupie wiekowej 15-29 lat, zaliczanej do tzw. młodzieży NEET, zamieszkałych w powiecie puławskim w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w Gali III Sektora w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1 w dn. 9 września 2016 r.
 
Uroczysta Gala III Sektora rozpocznie się o godz. 17.30 w dn. 9 września 2016 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1. Podczas Gali zaplanowano m.in. przyznanie nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu na najlepsze radiowe spoty kampanii społecznych "1% dla OPP" w woj. lubelskim, które zostały wyemitowane przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Lublinie „Radio Lublin” S.A. w okresie: 1 stycznia 2016 r. – 30 kwietnia 2016 r.

Konkurs został zorganizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie publiczno-społecznym z Polskim Radiem Regionalną Rozgłośnią w Lublinie „Radio Lublin” S.A. Radiem Lublin S.A. w ramach projektu pt. „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Gala III Sektora, która będzie stanowić także podsumowanie wyników realizowanego projektu, odbędzie się w dn. 9-10 września 2016 r. w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 i III Kongresu Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin. Podczas dwudniowego święta lubelskiego sektora pozarządowego przewidziano m.in. wystąpienia ekspertów, panel dyskusyjny, wybory do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, uroczyste rozdanie nagród dla laureatów konkursów oraz warsztaty dot. prowadzenia kampanii społecznych w mediach.

Szczegółowy program i kartę zgłoszeniową można pobrać na stronie: http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-opp-na-start-ndash-wzmocnienie-mechanizmow-dostepu-organizacji-pozytku-publicznego-do-mediow-publicznych-957.php