Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 15 maja 2018 r. w Lublinie w dzielnicy Stare Miasto odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ do CELU” ASOS 2014-2020 realizowanego przez FLOP

W dn. 15 maja 2018 r. w Lublinie w dzielnicy Stare Miasto odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ do CELU” ASOS 2014-2020 realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uczestnikami spotkania byli członkowie Klubu Przyjaciół Chorych na Parkinsona.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z Raportem z weryfikacji wstępnie zaplanowanego we wniosku programu funkcjonowania narzędzia online do monitorowania wdrażania prawa przez organizacje strażnicze

Raport z badań opracowano w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

 

Do pobrania:

G. Winnicki_Raport z weryfikacji wstępnie zaplanowanego we wniosku programu 

ZAPRASZAMY do zapoznania się z Raportem Zbiorczym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim

ZAPRASZAMY do zapoznania się z Raportem Zbiorczym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim opracowanego w ramach projektu „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” zrealizowanym przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Więcej o projekcie:http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-gwarancje-na-start---monitoring-jednostek-administracji-publicznej-w-wojewodztwie-lubelskim-pod-katem-dostosowania-do-postanowien-konwencji-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-1094.php?p=5

Do pobraia:

Raport Zbiorczy

Załączniki do Raportu Zbiorczego

Czytaj więcej
ZNAMY wyniki konkursu grantowego w 2019 r. w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO

Znamy wyniki konkursu grantowego w 2019 r. dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO. Na konkurs zgłoszono łącznie 511 projektów. Dofinansowanie otrzymało 69 najlepiej ocenionych projektów (13,5% złożonych na konkurs), na łączną kwotę 301.000,00 zł.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”

 

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zwiekszenie-dostepu-organizacji-strazniczych-do-danych-dostepnych-online-dotyczacych-wdrazania-prawa-na-poziomie-krajowym-1197.php

Zapraszamy na relację z dn. 25 kwietnia 2019 r. ze spotkania otwierającego realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

W dn. 25 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Projekt jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018.

Czytaj więcej
Zapraszamy do udziału w projekcie "Proaktywni 60+ do CELU" realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Projekt „Proaktywni 60+ do CELU” jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018.

Termin realizacji: 01.03.2019 r. - 31.12.2019 r.

CELEM PROJEKTU jest wzmocnienie mechanizmów budowy aktywizacji społecznej osób w wieku 60 i więcej, w zakresie prowadzenia działań na rzecz swoich środowisk lokalnych na poziomie dzielnic mieszkaniowych Lublina, jako istotnego czynnika zwiększenia poziomu włączania seniorów w procesy partycypacyjne w życiu publicznym oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-do-celu-1210.php

ZAPRASZAMY w dn. 25 kwietnia 2019 r. na spotkanie otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

Zapraszamy w dn. 25 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 na spotkanie otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów budowy aktywizacji społecznej osób w wieku 60 i więcej, w zakresie prowadzenia działań na rzecz swoich środowisk lokalnych na poziomie dzielnic mieszkaniowych Lublina, jako istotnego czynnika zwiększenia poziomu włączania seniorów w procesy partycypacyjne w życiu publicznym oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego. Podczas spotkania zostaną przedstawione główne założenia projektu, w tym program i harmonogram zajęć itp. Uczestnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi i propozycje dot. realizacji projektu.

Rormularz zgłoszeniowy na spotkanie informacyjne  otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” na stronie https://docs.google.com/forms

Więcej informacji o projekcie: 

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-do-celu-1210.php

Zapytanie ofertowe 1/FLOP/PORTAL/2019 dot. wyboru Wykonawcy ogólnopolskiego serwisu internetowego (portalu) wspomagającego organizacje strażnicze (tzw. „watchdogi”), w monitorowaniu wdrażania prawa krajowego

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/PORTAL/2019 z zachowaniem zasady rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy ogólnopolskiego serwisu internetowego (portalu) wspomagającego organizacje strażnicze (tzw. „watchdogi”), w monitorowaniu wdrażania prawa krajowego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

  1. weźmie udział w spotkaniach analitycznych z udziałem Zamawiającego,
  2. przeprowadzi analizę potrzeb użytkowników serwisu internetowego,
  3. opracuje dokumentację techniczną serwisu internetowego,
  4. przeprowadzi testy serwisu internetowego,
  5. przekaże serwis internetowy Zamawiającemu,
  6. przeniesienie na Zamawiającego prawa autorskie do serwisu internetowego,
  7. będzie świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego.

Kod zamówienia wg CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

Termin wykonania zamówienia: 30.09.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji.

Czytaj więcej
Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/PORTAL/2019), w ramach realizowanego projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online ….”, POWR.02.16.00-00-0061/17

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/PORTAL/2019), które będzie złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, POWR.02.16.00-00-0061/17. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności. Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy ogólnopolskiego serwisu internetowego (portalu WWW) wspomagającego organizacje strażnicze (tzw. „watchdogi”), w monitorowaniu wdrażania prawa krajowego. 

Czytaj więcej