Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 28 czerwca 2017 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się Walne Zebranie Członków FLOP,

W dn. 28 czerwca 2017 r. w Hotelu Victoria Lublin przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Walne Zebranie Członków  FLOP wybrało nowy Zarząd i Komisje Rewizyjną..

Czytaj więcej
Zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców planowanego zamówienia nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 w projekcie pt. „Lubelskie Gwarancje na START …”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców oraz oszacowanie wartości zamówienia nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017, które będzie złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie "Proaktywni 60+ na START - II edycja" dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)

 

Więcej na stronie:

www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-na-start-1108.php

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie "Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych"

Więcej na stronie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-gwarancje-na-start

ZNAMY wyniki konkursu grantowego "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2" dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Lista dofinansowanych projektów złożonych w konkursie grantowym w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2". Dofinansowanie otrzymało 92 projekty na łączną sumę 416.645,00 zł. 

 

Więcej na stronie:

http://www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2017,89

 

Wyniki oceny formalnej konkursu grantowego "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2" dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W odpowiedzi na konkurs grantowy, ogłoszony przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej i Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2" dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, wpłyneło łącznie 322 wniosków, z których 219 zakwalifikowano do oceny merytorycznej. Na ocenie formalnej zweryfikowano negatywnie 103 wnioski, z czego 75 może poprawić lub zmienić wskazany przez ekspertó błąd.

Od oceny formalnej mogą się Państwo odwołać (czyli wnieść poprawki/uzupełnienia) wyłącznie mailowo na e-mail: flzb@lbl.pl w terminie do 7 dni od daty publikacji oceny formalnej tj. do 22 maja 2017r. (do godziny 12.00). Odwołania powinny zawierać następujące dane projektu:

Tytuł maila: Odwołanie od oceny formalnej projektu ID projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2

Treść maila: Nazwa wnioskodawcy, tytuł oraz ID projektu.

Składamy odwołanie od oceny formalnej projektu ID projektu Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2.
Następnie w treści podajemy wyjaśnienia, uzupełnienia barkujące informacje itd. w opowiedzi na informację podaną na liście oceny formalnej. Można również załączać poprawiony budżet lub inne załączniki którę są niezbędne do poprawienia wniosku.

Informujemy, że ocena formalna jest pierwszym etapem oceny. Dopiero na etapie oceny merytorycznej będzie informacja o tym czy otrzymali państwo grant na realizację projektu.

Pytania odnośnie oceny należy wysyłać wyłącznie mailowo. Jest to podyktowane kierowaniem pytań do odpowiednich ekspertów którzy oceniali dany wniosek. Więcej na www.lubelskielokalnie.lbl.pl/pl/o-projekcie/aktualnosci,2017,88

Do pobrania:

Lista wyników oceny formalnej w pdf - ocena POZYTYWNA 

Lista wyników oceny formalnej w pdf - ocena NEGATYWNA z możliwością odwołania czyli poprawy/uzupełnień

Lista wyników oceny formalnej w pdf - ocena NEGATYWNA bez możliwości odwołania 

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Proaktywni 60+ na START - II edycja” dofinansowanym z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS)

ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Proaktywni 60+ na START - II edycja” dofinansowanym z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).

Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę wzmocnienia budowy mechanizmów aktywizacji społecznej osób w grupie wiekowej 60+ w Lublinie. Seniorzy ze względu na swoje doświadczenie życiowe, mają naturalne predyspozycje do pełnienia roli lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju różnych form aktywności społecznej osób starszych, jak też do profesjonalnego przygotowywania postulatów, zajmowania stanowisk i proponowania rozwiązań w sprawie miejsca seniorów w politykach publicznych na poziomie dzielnic mieszkaniowych w Lublinie.

Termin realizacji: 01.03.2017 - 31.12.2017

 

Więcej o projekcie na stronie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/proaktywni-60-na-start-1108.php

 

 

 

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu

W dn. 5 maja 2017 r. o godz. 12.00 w biurze Fundacji Wolności w Lublinie przy al. Racławickie 22 Komisja w składzie:

1)    Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu FW, Specjalista ds. monitoringu.

2)    Wojciech Dec – Koordynator projektu,

3)    Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

1)    doboru instytucji monitorowanych do badania,

2)    zebrania danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)

3)    opracowania 56 Planów Monitoringu w instytucji,

4)    przeprowadzenia monitoringu,

5)    opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,

6)    zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Czytaj więcej
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz

W dn. 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

1)    Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,

2)    Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

3)    Krzysztof Jakubowski – Specjalista ds. monitoringu.

dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

1)    doboru instytucji monitorowanych do badania,

2)    zebrania danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)

3)    opracowania 56 Planów Monitoringu w instytucji,

4)    przeprowadzenia monitoringu,

5)    opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,

6)    zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Wolności (Partner Projektu 1) prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie 5 ekspertów ds. monitoringu, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 - nie otwierać przed dn. 04.05.2017 r.” na adres Biura projektu:

Fundacja Wolności

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Termin składania ofert upływa w dn. 04.05.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

Więcej na stronie:

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1031270

www.fundacjawolnosci.org/bip/index.php?id=155&id2=154

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)