Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY na spotkanie monitoringowe w ramach projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

ZAPRASZAMY na spotkanie monitoringowe dla przedstawicieli administracji publicznej w ramach projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji. 
Spotkanie odbędzie w dn. 27 marca 2018 r. o godz. 12.30 w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60, Sala Bankietowa.

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-gwarancje-na-start

 

Do pobrania:

27.03.2018_Program spotkania monitoringowego

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie swojego 1% podatku dla Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ

ze Związkiem Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

ZBLIŻA SIĘ CZAS ROZLICZANIA PIT ZA ROK 2017,

w związku z tym zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie swojego 1% podatku dla naszej organizacji.

Przekazując 1% podatku na rzecz FLOP wspierasz realizowane przez nas cele statutowe. FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu III sektora oraz wyrażenia wspólnego stanowiska.

FLOP zajmuje się m.in. monitoringiem i rzecznictwem interesów lubelskich organizacji pozarządowych wobec administracji publicznej oraz wypowiadaniem się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju sektora obywatelskiego.

WPISZ W ROZLICZENIU PIT NUMER KRS: 0000009613

i pomagaj w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie!

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018), w ramach realizowanego projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START …”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców oraz oszacowanie wartości planowanego zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018), które będzie złożone w związku z realizacją projektu badawczego pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Czytaj więcej
FLOP przystępuje do realizacji projektu "Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym" 2.16 POWER

Miło nam poinformować, że uzyskał dofinansowanie projekt "Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym" 2.16 POWER. Projekt będzie realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

Lista rankingowa projektów wybrana do dofinansowania

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 17.01.2018 w Lublinie w ramach projektu „Lubelskie Gwarancje na START” 2.6 POWER

W dn. 17 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Biurze Projektu w Lublinie przy al. Racławickie 22 odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16. Projekt jest realizowany na ternie województwa lubelskiego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki. 

Czytaj więcej
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 2/FLOP/LGnS/PDiB/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu, który przeprowadzi monitoring zadań 13 jednostek administracji publicznej ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

W dn. 2 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w biurze Fundacji Wolności w Lublinie przy al. Racławickie 22, Komisja w składzie:

1) Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu FW, Specjalista ds. monitoringu.

2) Wojciech Dec – Koordynator projektu,

3) Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała wyboru Wykonawcy w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu, który zorganizuje i przeprowadzi badania w zakresie monitoringu zadań 13 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

  • przeprowadzenia monitoringu,
  • opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
  • zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.
Czytaj więcej
Zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu monitorującego jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Wolności (Zamawiający) prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności (znak sprawy nr 2/FW/LGnS/EM/2017)

Przedmiotem zamówienia jest wybranie eksperta ds. monitoringu, który zorganizuje i przeprowadzi badania w zakresie monitoringu zadań jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres kontakt@fundacjawolnosci.org lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 - nie otwierać przed dn. 29.12.2017 r.” na adres Biura projektu:

Fundacja Wolności

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Termin składania ofert upływa w dn. 29.12.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

Więcej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1077057

www.fundacjawolnosci.org

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/PDiB/2017 dot. dot. wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych

W dn. 19 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiającego), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

1) Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,

2) Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 dot. wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych.

 

Czytaj więcej
W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyło się „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników FLOP

W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyło się w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60 tradycyjne „Spotkanie Opłatkowe” dla członków, pracowników i współpracowników Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Czytaj więcej
W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyła się Konferencja „LUBLIN MIASTEM PRZYJAZNYM SENIOROM” w Hotelu Victoria w Lublinie w ramach projektu pt. „Proaktywni 60+ na START – II edycja”

W dn. 13 grudnia 2017 r. odbyła się Konferencja "Lublin Miastem Przyjaznym Seniorom" w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Spotkanie, w którym uczestniczyło blisko 60 seniorów, odbyło się w ramach projektu "Proaktywni 60+ na START - II edycja" dofinansowanego z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

 

Czytaj więcej