Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ZAPRASZAMY do zapoznania się z wynikami badań A. Biały „SENIORZY 60+ AKTYWNI OBYWATELE Raport z badań przeprowadzonych w wybranych dzielnicach Lublina” w ramach projektu realizowanego przez FLOP

 

Do pobrania:

Raport z badań Seniorzy 60+ Aktywni Obywatele

Zapytanie ofertowe 1/FLOP/ZBSZBB/2019 dot. wyboru Wykonawcy w zakresie przeprowadzenia 5 szkoleń modułowych „Warsztaty rozwoju osobistego” po 5 godz. lekcyjnych, dla siedmiu 10-os. grup szkoleniowych (łącznie 175 godz.)

W związku z realizacją projektu pt. „Żyj bez stresu żyj bez bólu” - Uniwersytecki Program Edukacyjny, POWR.03.01.00-00-T229/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/ZBSZBB/2019 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY w dn. 15-16 października 2019 r. w Lublinie do udziału w Konwencie - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019

W dn. 15-16 października 2019 r. odbędzie się Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 w Lublinie. Dwudniowa konferencja odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. Grottgera 2.

Przez ostatnie lata Konwent i LFIP już na stałe wpisały się w kalendarz największych corocznych wydarzeń promujących rozwój współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi. Organizatorami wydarzenia stanowiącego największe święto III sektora na Lubelszczyźnie są:

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie,

2. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego

3, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Czytaj więcej
Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłosiła konkurs na ,,Nagrodę Trzeciego Sektora”

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłosiła konkurs na ,,Nagrodę Trzeciego Sektora”. Konkurs jest skierowany do członków organizacji, samorządów, przedstawicieli różnych branż biznesu zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych, organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego.

Nagrody przyznawane są na podstawie nadesłanego wypełnionego i podpisanego wniosku (przez inny podmiot niż wnioskowany) w 5 kategoriach:

I. Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2018

II. Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2018

III. Osobowość Trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2018

IV. Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2018

V. Wolontariusz roku 2018

Wnioski można składać do 1 października 2019 r. do Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Pl. Teatralny 1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 15 października 2019 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie podczas Gali III Sektora w trakcie Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2019 (LFIP 2019).

Czytaj więcej
W dn. 15 maja 2018 r. w Lublinie w dzielnicy Stare Miasto odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ do CELU” ASOS 2014-2020 realizowanego przez FLOP

W dn. 15 maja 2018 r. w Lublinie w dzielnicy Stare Miasto odbyła się Kawiarenka Obywatelska w ramach projektu „Proaktywni 60+ do CELU” ASOS 2014-2020 realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Uczestnikami spotkania byli członkowie Klubu Przyjaciół Chorych na Parkinsona.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do zapoznania się z Raportem z weryfikacji wstępnie zaplanowanego we wniosku programu funkcjonowania narzędzia online do monitorowania wdrażania prawa przez organizacje strażnicze

Raport z badań opracowano w ramach projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa, realizowanego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności.

 

Do pobrania:

G. Winnicki_Raport z weryfikacji wstępnie zaplanowanego we wniosku programu 

ZAPRASZAMY do zapoznania się z Raportem Zbiorczym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim

ZAPRASZAMY do zapoznania się z Raportem Zbiorczym z monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w woj. lubelskim opracowanego w ramach projektu „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” zrealizowanym przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Więcej o projekcie:http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-gwarancje-na-start---monitoring-jednostek-administracji-publicznej-w-wojewodztwie-lubelskim-pod-katem-dostosowania-do-postanowien-konwencji-onz-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-1094.php?p=5

Do pobraia:

Raport Zbiorczy

Załączniki do Raportu Zbiorczego

Czytaj więcej
ZNAMY wyniki konkursu grantowego w 2019 r. w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO

Znamy wyniki konkursu grantowego w 2019 r. dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych i samopomocowych z woj. lubelskiego, ogłoszonego przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 3" dofinansowanego ze środków Programu FIO. Na konkurs zgłoszono łącznie 511 projektów. Dofinansowanie otrzymało 69 najlepiej ocenionych projektów (13,5% złożonych na konkurs), na łączną kwotę 301.000,00 zł.

 

Czytaj więcej
ZAPRASZAMY do udziału w projekcie „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”

 

Więcej o projekcie:

http://www.flop.lublin.pl/pages/posts/zwiekszenie-dostepu-organizacji-strazniczych-do-danych-dostepnych-online-dotyczacych-wdrazania-prawa-na-poziomie-krajowym-1197.php

Zapraszamy na relację z dn. 25 kwietnia 2019 r. ze spotkania otwierającego realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60

W dn. 25 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie otwierające realizację projektu: „Proaktywni 60+ do CELU” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 58/60. Projekt jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu jest Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018.

Czytaj więcej