Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Dołącz

   

 

Jak przystąpić do FLOP?

________________________________________________________

Członkowie FLOP dzielą się na zwykłych i wspierających. Członkiem zwykłym FLOP może zostać organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną i działającą w sferze zadań publicznych, w tym stowarzyszenia i fundacje. Natomiast członkiem wspierającym FLOP może być jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoby prawne mające cele zarobkowe i niezarobkowe, które pisemnie zadeklarują wspierać statutową działalność FLOP poprzez pomoc finansową, rzeczową, organizacyjną lub inną.

Każda organizacja członkowska jest reprezentowana we FLOP poprzez oddelegowanego Pełnomocnika. O powołaniu i odwołaniu wskazanej osoby fizycznej na Pełnomocnika władze statutowe organizacji członkowskiej informują na piśmie Zarząd FLOP.

Warunkiem przyjęcia Państwa organizacji pozarządowej do związku stowarzyszeń jest dostarczenie do Biura FLOP następujących dokumentów:

  • podpisanej Deklaracji Członkowskiej zawierającej akceptację celów i zadań statutowych FLOP wraz załącznikami tj.:  

1. statutem organizacji,

2. uchwałą uprawnionego organu władzy o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń FLOP (oryginał lub kopia poświadczona za zgodnosć z oryginałem),

3. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (jeśłi nei jest dostępny w wersji on-line)

 

Decyzję w sprawie przyjęcia Państwa organizacji pozarządowej na członka FLOP podejmie Zarząd FLOP w drodze uchwały. Po najbliższym posiedzeniu Zarządu FLOP dostaną Państwo informację z odpowiedzią na wniosek o przyjęcie.

 

Składki członkowskie FLOP

________________________________________________________

Organizacje FLOP zobowiązane sa do opłacania składek członkowskich. Wsokość składki członkowskie wynosi rocznie 120 złotych (lub 10 złotych miesięcznie). Przy czym członek wspierający jest zwolniony z opłacania składek członkowskich.

Składki członkowskie należy wpłacać na konto FLOP.

Nr konta: 16 1140 1094 0000 3254 0000 1001

 

Pobierz

________________________________________________________

Regulamin Walnego Zebrania Członków FLOP.DOC

Regulamin Walnego Zebrania Członków FLOP.PDF

Regulamin Pracy Zarządu FLOP.DOC

Regulamin Pracy Zarządu FLOP.PDF

Deklaracja_Czlonek_FLOP.DOC 

Deklaracja_Członek_FLOP.PDF

Deklaracja_Członek Wspierający_FLOP.DOC

Deklaracja_Członek Wspierający_FLOP.PDF

Oświadczenie o zmianie Pełnomocnika.DOC

Oświadczenie o zmianie Pełnomocnika.PDF

Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zebraniu Członków.DOC

Pełnomocnictwo do reprezentowania na Walnym Zebraniu Czlonków.PDF

Papier firmowy.DOC

Papier firmowy.PDF

Papier firmowy_poziom.DOC

Papier firmowy_poziom.PDF

Statut FLOP

Logo FLOP 

Logo 25 FLOP