Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Historia

 

   

 

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych 

(Forum of Lublin Non-Governmental Organisations)
 

 

O działalności FLOP

_______________________________________________________

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP) jest organizacją parasolową zrzeszającą 62 organizacje na terenie woj. lubelskiego (stan 14.09.2020 r.). FLOP podejmuje działania tam, gdzie pojedyncze organizacje pozarządowe są zbyt słabe, gdzie istnieje potrzeba silnego głosu sektora pozarządowego oraz wyrażenia wspólnego stanowiska. FLOP zajmuje się monitoringiem i rzecznictwem interesów organizacji pozarządowych wobec władz administracji publicznej, wypracowaniem płaszczyzn i zasad współpracy NGO z administracją publiczną oraz wzmacnianiem udziału obywateli w debacie publicznej, w tym wypowiadania się w sprawach publicznych istotnych dla rozwoju sektora obywatelskiego. Poza tym FLOP zajmuje się promowaniem i wspieraniem rozwoju: społeczeństwa obywatelskiego, partycypacji społecznej, dialogu obywatelskiego i innowacji społecznych. Podejmowane przez FLOP działania kontrolne funkcjonowania instytucji publicznych wynikają z przyjętej Strategii Rozwoju Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji na lata: 2014-2020.

FLOP dysponuje biurem w centrum Lublina (pow. użytkowa 33,00 m2) w pełni wyposażone w sprzęt komputerowy i biurowy. Sekretariat FLOP prowadzi Koordynator Biura FLOP (Justyna Spryszak). 

 

Cele i zadania FLOP

_______________________________________________________

Podstawowym celem FLOP jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi działającymi na obszarze woj. lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Do zadań FLOP należą w szczegłoności:

 • współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,
 • tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
 • podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
 • tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,
 • tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
 • integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,
 • podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
 • promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promowanie i wspieranie rozwoju podmiotów ekonomii społecznej,
 • monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
 • wzajemna pomoc i integracja członków Forum.

 

Historia powstania FLOP

_______________________________________________________

Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jest jednym z pierwszych porozumień regionalnych organizacji pozarządowych w Polsce.  Idea powołania FLOP została zapoczątkowana przez grupę lubelskich organizacji pozarządowych w dn. 2-3 maja 1995 r. podczas Regionalnego Forum Inicjatyw Pozarządowych w Lublinie (FIP). Kolejnym etapem procesu tworzenia struktury federacyjnej były spotkania poznawczo-integrujące organizacji deklarujących współdziałanie. [1]

 

 

W dn. 17 lipca 1996 r. Regionalny Komitet Organizacyjny Forum Inicjatyw Pozarządowych w Lublinie przekształcił się w Tymczasowy Zarząd Komitetu Założycielskiego Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP).  [2] W tym zakresie prace nad dokumentem „Porozumienie Zarządu Miasta Lublina i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych dotyczące współdziałania na rzecz współpracy między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi”, stało się okazją do dalszych spotkań w coraz szerszym gronie organizacji pozarządowych. W następnych tygodniach opracowana została propozycja tekstu "Porozumienia Zarządu Miasta Lublina  i Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych".

W spotkaniu w dn. 18 września 1996 r. uczestniczyli przedstawiciele kilkunastu lubelskich organizacji pozarządowych. Podczas spotkania podjęto decyzję dotyczącą formuły działania FLOP. Ustalono, że podstawą wspóldziałania organizacji będzie umowa pomiędzy organizacjami (na razie umowa miała nie być sformalizowana poprzez rejestrację związku stowarzyszeń). [3] 

W dn. 28 listopada 1996 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie przedstawiciele 23 lubelskich organizacji pozarządowych podpisali "Umowę o współpracy w ramach Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych", które miało być płaszczyzną spotkań i porozumienia - zarówno między jego członkami, jak i z partnerami spoza trzeciego sektora, w tym z samorządem lokalnym. [4] Początkowo Sekretariat FLOP mieścił sie w Lublinie przy ul. Chmielnej 4 w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Samopomocy.

W dn. 11 września 1997 r. w Lublinie podpisano "Porozumienie o współpracy między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi" zawarte przez Zarząd Miasta Lublina  z  Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych. Zawarte porozumienie miało stworzyć sprzyjające warunki rozwoju dla samorganizującego sie społeczeństwa, w tym rozowju organizacji pozarządowych w Lublinie [5]

Od dn. 18 lutego 2000 r.  Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, po  uzyskaniu wpisu do rejestru stowarzyszeń, działa jako Związek stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

W dn. 27 kwietnia 2001 r. FLOP uzyskał wpis do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym w Lublinie o numerze 0000009613. [6]

Od 2004 r. FLOP posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP). [7]

 

Popieranie idei federalizacji sektora pozarządowego

_______________________________________________________

FLOP jest członkoem założycielem Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych WRZOS na terenie woj. lubelskiego. WRZOS zrzesza 12 regionalnych porozumień związków organizacji pozarządowych i 4 organizacje ogólnopolskie. Głównym celem WRZOS jest stworzenie forum wymiany informacji i doświadczeń między organizacjami socjalnymi na terenie całego kraju a sektorem administracji publicznej i biznesem.

W 2014 r. FLOP prystąpił do Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Realizacji Zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży.

W 2016 r. FLOP przytąpił do Lubelskiego Partnerstwa Na Rzecz Aktywizacji Osób Młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

W 2016 r. FLOP otrzymał nagrodę Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego "Nagroda III Sektora" w kategorii "Organizacja pozarządowa promująca Trzeci Sektor i Województwo Lubelskie".

 

Współpraca zagraniczna FLOP

_______________________________________________________

W 2005 r. FLOP podpisał porozumienie z Parytetowym Związkiem Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V. oraz z  Forum Trzeciego Sektora (Forum Aretino del Terzo Settore) w Arezzo we Włoszech.

W 2011 r. FLOP nawiązał współpracę merytoryczną w zakresie realizacji międzynarodowych projektów z EUROSOZIAL e. V. Paritätischer Verein für deutsch-polnische und europäische Zusammenarbeit (EUROSOZIAL e. V, Parytetowe Stowarzyszenie Współpracy Niemiecko-Polskiej i Europejskiej) z siedzibą w Salzgitter w Niemczech. Stowarzyszenie zostało utworzone przez Związek Federalny i 11 Związków Krajowych Parytetowego Związku Socjalnego (organizacji parasolowej). Obecnie skupia blisko 10 tys. organizacji społecznych.

Od 2013 r. FLOP współpracuje z Organizacją Pozarządową "Europejski Dialog"  na Ukrainie / Громадська організація “Європейський діалог

w dn. 29 września 2016 r. podczas Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie, FLOP otrzymał wyróżnienie za projekt pt. "Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim - II etap", jaki najlepszy projekt transgraniczny 2016 w kategorii Społeczeństwo Obywatelskie.

 

Oferta FLOP dla organizacji pozarządowych

_______________________________________________________

W dn. 8 sierpnia 2005 r. FLOP został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, pod numerem 2.06/00131/2005.

Od 2008 r. do 2014 r. FLOP prowadził Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie, który swoim zasięgiem obejmuje powiaty: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, m. Lublin, opolski, puławski, rycki i świdnicki. Misją Regionalnych Ośrodków EFS jest pomoc w wykorzystaniu środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej w taki sposób, aby jak najlepiej służyły one rozwojowi regionów oraz poprawiały sytuację ich mieszkańców na rynku pracy.

W raporcie z badań z 2010 r. „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne”  FLOP został uwzględniony w bazie organizacji infrastrukturalnych w woj. lubelskim. [8]

W 2011 r. FLOP nawiązał współpracę merytoryczną w zakresie realizacji partnerskich projektów edukacyjnych ze Szkołą Edukacji Zawodowej „ProEdukacja”, która jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Lublin (nr ewidencyjny 272/P/N) oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP Lublin" (nr 2.06/00020/2010).

Od 2015 r. FLOP jest Partnerem Wspierającycm VCC

W dn. 25-27 czerwca 2014 r. FLOP zorganizował Forum Inicjatyw Pozarzadowych Województwa Lubelskiego w Nałęczowie. Integralną częścią FIPWL był Konwent NGO zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Spolecznej w Lublinie.

W dn. 19-20 czerwca 2015 r. FLOP zorganizował Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2015  w  Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym Targi Lublin S.A. przy ul. Dworcowej 11.

W dn. 9-10 września 2016 r. FLOP zorganizował Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2016 w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Pl. Teatralnym 1. Współorganizatorami LFIP 2016 byli: Rada Działalności Pozytku Publicznego i Prezydent Miasta Lublin i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.Integralną częścią LFIP 2016 był III Kongres Organizacji Pozarządowych Miasta Lublin.

W dn. 12-13 października 2017 r. FLOP zorganizował Lubelskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2017. Współorganizatorem LFIP 2017 była Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego we współpracy z Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.  Integralną częścią LFIP 2017 był „Konwent - Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym”, zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

Monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych na Lubelszczyźnie

_______________________________________________________

W 2012 r. FLOP posiada swoich reprezentantów w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin.

Od 2013 r. FLOP posiada swojego reprezentanta w Regionalnym Forum Terytorialnym Województwa Lubelskiego.

Od 2013 r. FLOP posiada swojego reprezentanta w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego.

Od 2015 r. FLOP posiada swojego reprezentanta w Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie lubelskim.

Od 2015 r. FLOP posiada swoich reprezentantów w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata: 2014-2020

Od 2017 r. FLOP posiada swojego reprezentanta w Komitecie Sterująco-Monitorującym Program FIO na lata 2014-2020.

 

Promowanie i wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie lubelskim

_______________________________________________________

Od 2010 r. FLOP jest członkiem Lubelskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej w Lublinie, którego głównym celem jest przeciwdziałanie zjawiskom bezrobocia i dezintegracji społecznej poprzez rozwój społeczno- gospodarczy, edukację oraz aktywizację zawodową zbiorowości lokalnej.  Trójsektorowe partnerstwo skupia przedstawicieli: podmiotów ekonomii społecznej, ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES), lokalnego biznesu, instytucji rynku pracy oraz integracji i pomocy społecznej. Partnerstwo działa na Obszarze Metropolitarnym Miasta Lublin obejmującym powiaty: m. Lublin, lubelski, świdnicki, łęczyński i lubartowski.

 

Przypisy

_______________________________________________________

1. Z. Drążkowski. FLOP-em nad przeszkodą. Czasopismo Samopomocy Społecznej LOS. Nr 9. Lublin 1996, s. 13, 15.

2. http://wiki.ofop.eu/wiki/index.php?title=Pocz%C4%85tki_wsp%C3%B3%C5%82pracy (05.05.2012 r.).

3. Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Cele * historia * organizacje * inicjatywy. ISBN 83-907841-2-2. Lublin 1998, s. 5.

4. J. Janowski. Umowa FLOP podpisana. Czasopismo Samopomocy Społecznej LOS. Nr 11. Lublin 1996, s. 5-7.

5. Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Cele * historia * organizacje * inicjatywy. ISBN 83-907841-2-2. Lublin 1998, s. 8-9.

6. Krajowy Rejestr Sądowy. http://www.krs-online.com.pl/zwiazek-stowarzyszen-forum-lubelskich-krs-8531.html (05.12.2011 r.).

7. Tamże.

8. Raport końcowy. Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Warszawa 2010.