Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

OPP

 

PRZEKAŻ 1% PODATKU na Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

 

 

Od 2004 roku FLOP posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Numer KRS 0000009613

Wspierając FLOP, promują Państwo realizowane przez nas cele statutowe.
Podstawowym celem FLOP jest utrwalanie i rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na obszarze województwa lubelskiego oraz podejmowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć.

Do zadań FLOP należy w szczególności:

 • współtworzenie wizji wszechstronnego rozwoju Miasta Lublina i regionu oraz ich miejsca w Polsce, Europie i świecie,
 • tworzenie dobrych warunków rozwoju inicjatyw społecznych,
 • podejmowanie działań zmierzających do wypracowania płaszczyzn i zasad współpracy organizacji pozarządowych z administracją publiczną,
 • tworzenie warunków organizacyjnych i technicznych wspomagających rodzące się i istniejące inicjatywy społeczne,
 • tworzenie banku informacyjnego o inicjatywach społecznych oraz rozpowszechnianie tych informacji,
 • integrowanie środowisk organizacji pozarządowych,
 • podejmowanie inicjatyw i kształtowanie forum publicznej dyskusji nad dobrem wspólnym,
 • promocja wspólnych działań i życia stowarzyszeniowego oraz wspólnotowego,
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych i innych osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • promowanie i wspieranie rozwoju ekonomii społecznej,
 • monitoring i rzecznictwo interesów organizacji pozarządowych,
 • wzajemna pomoc i integracja członków Forum.

Kto może przekazać 1% podatku na FLOP?

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku na rzecz FLOP?

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego.

1. Wybrać Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych jako organizację, której chcemy przekazać 1% podatku.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych znajduje się na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski. Lista jest publikowana co roku (do 31 grudnia). Na liście znajdują się organizacje, które miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego i które mają prawo otrzymywać 1%. Możecie nas odnaleźć: http://pozytek.gov.pl

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy o pdpf). Numer KRS Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych to 0000009613. Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości.

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

Więcej szczegółów dotyczących organizacji pożytku publicznego oraz możliwości przekazania 1% podatku znajduje się na stronie www.pozytek.ngo.pl