Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zarząd

 

1. WOJCIECH DEC - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydz. Mechanika Precyzyjna - mgr inż. mechanik. Ukończone studia podyplomowe m.in.: „Standardy działania III sektora” WSPIA w Lublinie, „Zarządzanie projektami EFS” WSEI w Lublinie, "Ekonomia Społeczna" MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2019 r. Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Od 2011 r. Prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Członek krajowej Rady Działalności Pozytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Jest ekspertem oceniającym projekty w ramach Programu FIO na lata 2014-2020 oraz Programu Rozowju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Autor wielu artykułów i raportów na tematy związane z sektorem pozarządowym i ekonomią społeczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i koordynowaniu projektów dofinansowanych ze środków europejskich m.in.: „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” 2.6 POWER, „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2 POWER, „Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi” 5.4.2 POWER, "Leaderzy NGOs - rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS" 5.4.2 POWER, „LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja” 7.2.2 PO KL, „Trzeci sektor na Lubelszczyźnie – silnym i wiarygodnym partnerem społecznym” Norweskie Mechanizmy Finansowe. Animator lokalny w projektach: „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” P FIO, „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. http://www.facebook.com/wojtek.dec

 

2. Iwona Kędziera – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka pedagogiki pracy socjalnej UMCS w Lublinie, Organizacji Pomocy Społecznej i Zarządzania Instytucjami Pomocy Społecznej na UMCS w Lublinie, Zarządzania Gospodarką Społeczną o specjalności ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi  i Coachingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS”. Od początku pracy zawodowej związana z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjalista z zakresu ekonomii społecznej. Jest Członkiem Wspierającym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiada praktyczną znajomość w zakresie funkcjonowania podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej – pracowała w Centrum Integracji Społecznej w Lublinie, Klubie Integracji Społecznej i Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Zarządzała Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Kierowała projektami współfinansowanymi ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej. Pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie na stanowisku specjalisty ds. ekonomii społecznej i zarządzała procesem opracowania wojewódzkiego dokumentu strategicznego z zakresu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020”. Ponadto była odpowiedzialna za opracowanie dwóch obszarów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (ekonomia społeczna i rozwój kapitału społecznego). Była animatorem procesu tworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Współpracy w Województwie Lubelskim w okresie wdrażania Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. Podejmuje działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej w powiecie janowskim

 

3. Bogusław Misiak – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pracował na uczelni ponad 16 lat. Współpracował z Radiem Lublin i Kurierem Lubelskim. Następnie przez prawie 20 lat był dyrektorem Biura Podróży i jednocześnie jako społecznik udzielał się w Organizacjach Pozarządowych. W 2019r. został wybrany i zasiada w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (ciało doradcze Prezydenta Miasta). Od wielu lat jest W-ce Prezesem Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Katedrze Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego. Od 2017 jest Członkiem Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pełnił funkcję Skarbnika w Zarządzie Aeroklubu Lubelskiego. Posiadacz Licencji Pilota i Międzynarodowej Licencji Sportowej /Sporting Licence FAI – Federation Aeronautique Internationale. Wykładał na studiach podyplomowych: Zarządzanie Potencjałem Turystycznym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Przygotował opinię ekspercką dotyczącą programu studiów na kierunku „Turystyka i Rekreacja” Wykładowca w Projekcie „Marketing w Turystyce” Ekspert i opiniodawca podczas realizacji projektu w Katedrze Turystyki i Rekreacji pt „PWP Polak Węgier dwa bratanki-adaptacja rozwiązań węgierskich w kształtowaniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” Autor publikacji naukowych. Obecnie w projekcie Lubelskie Mikrodotacje jest szkoleniowcem, Animatorem Subregionalnym i Ekspertem ds. monitoringu grantobiorców. Zajmuje się kontrolą merytoryczno-finansową działań grantobiorców, monitoringiem realizacji projektów w tym prowadzi wizje lokalne i analizę dokumentów realizowanych projektów. Jest także Ekspertem oceny punktowej rozpatrywanych wniosków grantowych. W projekcie ASOS-rządowy program aktywności społecznej osób starszych „Proaktywni 60+ Do Celu” zatrudniony jest jako szkoleniowiec i doradca. Posiada liczne dyplomy i certyfikaty z zakresu Zarządzania i działań III sektora m.in. Lubelscy Edukatorzy Partycypacji Społecznej, „Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym”, „Skuteczny Marketing Usług Turystycznych” ,„Techniki Negocjacyjne i Sztuka Komunikowania”, „Techniki sprzedaży”, „Serwisy aukcyjne – zastosowanie komercyjne” , „Trening Negocjacyjny”,  „Przepisy Podatkowe”, „Polityki Publiczne Europejskiej Jakości”, „Nowe Wyzwania-Europejskie Doświadczenia”  Ponadto brał udział w bardzo wielu innych szkoleniach zagranicznych.

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Jolanta Tarłowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Agnieszka Szypulska- Członek Komisji Rewizyjnej

3. Grzegorz Adamczuk – Członek Komisji Rewizyjnej