Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zarząd

 

1. WOJCIECH DEC - Prezes Zarządu

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydz. Mechanika Precyzyjna - mgr inż. mechanik. Ukończone studia podyplomowe m.in.: „Standardy działania III sektora” WSPIA w Lublinie, „Zarządzanie projektami EFS” WSEI w Lublinie, "Ekonomia Społeczna" MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2019 r. Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Od 2011 r. Prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Członek krajowej Rady Działalności Pozytku Publicznego i Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Jest ekspertem oceniającym projekty w ramach Programu FIO na lata 2014-2020 oraz Programu Rozowju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Autor wielu artykułów i raportów na tematy związane z sektorem pozarządowym i ekonomią społeczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i koordynowaniu projektów dofinansowanych ze środków europejskich m.in.: „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” 2.6 POWER, „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2 POWER, „Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi” 5.4.2 POWER, "Leaderzy NGOs - rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS" 5.4.2 POWER, „LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja” 7.2.2 PO KL, „Trzeci sektor na Lubelszczyźnie – silnym i wiarygodnym partnerem społecznym” Norweskie Mechanizmy Finansowe. Animator lokalny w projektach: „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” P FIO, „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. http://www.facebook.com/wojtek.dec

 

2. Iwona Kędziera – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka pedagogiki pracy socjalnej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Organizacji Pomocy Społecznej i Zarządzania Instytucjami Pomocy Społecznej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Zarządzania Gospodarką Społeczną o specjalności ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi  i Coachingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS”. Od początku pracy zawodowej związana z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjalista z zakresu ekonomii społecznej. Jest Członkiem Wspierającym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiada praktyczną znajomość w zakresie funkcjonowania podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej – pracowała w Centrum Integracji Społecznej w Lublinie, Klubie Integracji Społecznej i Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Zarządzała Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Kierowała projektami współfinansowanymi ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej. Pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie na stanowisku specjalisty ds. ekonomii społecznej i zarządzała procesem opracowania wojewódzkiego dokumentu strategicznego z zakresu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020”. Ponadto była odpowiedzialna za opracowanie dwóch obszarów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (ekonomia społeczna i rozwój kapitału społecznego). Była animatorem procesu tworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Współpracy w Województwie Lubelskim w okresie wdrażania Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. Podejmuje działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej w powiecie janowskim

 

3. Bogusław Misiak – Członek Zarządu

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Pod koniec studiów przyjął propozycję pozostania na uczelni. Na UMCS pracował 16 lat. Współpracował z Radiem Lublin i Kurierem Lubelskim. Następnie przez wiele lat był dyrektorem Biura Podróży. Od roku 2008 członek, a od kilku lat W-ce Prezes Lubelskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Katedrze Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego.  Przez pewien okres pełnił obowiązki redaktora naczelnego jednej z lokalnych gazet. Do niedawna pełnił funkcję Skarbnika w Zarządzie Aeroklubu Lubelskiego.  Posiadacz Licencji Pilota wydanej przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i Międzynarodowej Licencji Sportowej /Sporting Licence FAI – Federation Aeronautique  Internationale oraz Radiotelephone Operator's General Certificate/Certyfikat Operatora Radio-telefonisty w służbie lotniczej. Z lotnictwem związany od 40 lat. Wielokrotnie reprezentował Aeroklub Lubelski na zawodach szybowcowych, samolotowych i balonowych. Wykładał na studiach podyplomowych: Zarządzanie Potencjałem Turystycznym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.  Przygotował opinię ekspercką dotyczącą programu studiów na kierunku „Turystyka i Rekreacja”  Wykładowca w Projekcie „Marketing w Turystyce”   Ekspert i opiniodawca podczas realizacji projektu realizowanego w Katedrze Turystyki i  Rekreacji pt „PWP Polak Węgier dwa bratanki-adaptacja rozwiązań węgierskich w kształtowaniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” Autor publikacji naukowych. Posiada liczne dyplomy i certyfikaty z zakresu zarządzania i działań III sektora m.in.  Lubelscy Edukatorzy Partycypacji Społecznej,  „Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem Turystycznym”  „Skuteczny Marketing Usług Turystycznych” „Techniki Negocjacyjne i Sztuka Komunikowania”  „Techniki sprzedaży”  „Serwisy aukcyjne – zastosowanie komercyjne”   „Trening Negocjacyjny” „Polityki publiczne europejskiej jakości” „Przepisy Podatkowe”  Ponadto brał udział w bardzo wielu szkoleniach zagranicznych w różnych krajach  świata  m.in. Chiny, Brazylia, Cypr, Teneryfa, Węgry, Lanzarote, Francja, Fuerteventura, Egipt, Jordania, Izrael, Grecja, Ukraina, Turcja, Hiszpania, Włochy, Tunezja itp.

 

4. Mieczysław Biszkont – Członek Zarządu

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Jolanta Tarłowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Agnieszka Szypulska- Członek Komisji Rewizyjnej

3. Grzegorz Adamczuk – Członek Komisji Rewizyjnej