Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zarząd

 

1. WOJCIECH DEC - Prezes Zarządu

 

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydz. Mechanika Precyzyjna - mgr inż. mechanik. Ukończone studia podyplomowe m.in.: „Standardy działania III sektora” WSPIA w Lublinie, „Zarządzanie projektami EFS” WSEI w Lublinie, "Ekonomia Społeczna" MSAP Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od 2019 r. Członek Zarządu Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS). Od 2011 r. Prezes Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Członek krajowej Rady Działalności Pozytku Publicznego, Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin. Jest ekspertem oceniającym projekty w ramach Programu FIO na lata 2014-2020 oraz Programu Rozowju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Autor wielu artykułów i raportów na tematy związane z sektorem pozarządowym i ekonomią społeczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i koordynowaniu projektów dofinansowanych ze środków europejskich m.in.: „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” 2.6 POWER, „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” 1.2.2 POWER, „Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi” 5.4.2 POWER, "Leaderzy NGOs - rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS" 5.4.2 POWER, „LOES – Lubelski Ośrodek Ekonomii Społecznej. II edycja” 7.2.2 PO KL, „Trzeci sektor na Lubelszczyźnie – silnym i wiarygodnym partnerem społecznym” Norweskie Mechanizmy Finansowe. Animator lokalny w projektach: „Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych” P FIO, „Lubelskie Forum – Aktywni Obywatele” Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. http://www.facebook.com/wojtek.dec

 

2. Iwona Kędziera – Wiceprezes Zarządu

Absolwentka pedagogiki pracy socjalnej UMCS w Lublinie, Organizacji Pomocy Społecznej i Zarządzania Instytucjami Pomocy Społecznej na UMCS w Lublinie, Zarządzania Gospodarką Społeczną o specjalności ekonomia społeczna na Uniwersytecie Warszawskim, Zarządzania Organizacjami Pozarządowymi  i Coachingu w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Członek Zarządu Janowskiego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy „HUMANUS”. Od początku pracy zawodowej związana z reintegracją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Specjalista z zakresu ekonomii społecznej. Jest Członkiem Wspierającym Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Posiada praktyczną znajomość w zakresie funkcjonowania podmiotów reintegracji społecznej i zawodowej – pracowała w Centrum Integracji Społecznej w Lublinie, Klubie Integracji Społecznej i Ośrodku Aktywizacji Społecznej i Zawodowej. Zarządzała Centrum Ekonomii Społecznej w Lublinie. Kierowała projektami współfinansowanymi ze środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej. Pracowała w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Lublinie na stanowisku specjalisty ds. ekonomii społecznej i zarządzała procesem opracowania wojewódzkiego dokumentu strategicznego z zakresu rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubelskim „Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie na lata 2013 – 2020”. Ponadto była odpowiedzialna za opracowanie dwóch obszarów Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (ekonomia społeczna i rozwój kapitału społecznego). Była animatorem procesu tworzenia i funkcjonowania Regionalnej Platformy Współpracy w Województwie Lubelskim w okresie wdrażania Pilotażu Modelu Lokalnej Współpracy. Podejmuje działania w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej w powiecie janowskim

 

3. Zygmunt Klimczuk – Członek Zarządu

Doradca, trener, mentor, coach, ekspert w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego,  planowania strategicznego,  projektów i pozyskiwania środków unijnych oraz  NGO (w tej materii z 15-letnim doświadczeniem). Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  i Podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe  Studium Europeistyki na UMCS w Lublinie  oraz  podyplomowe studia organizacji i zarządzania. Był  doradcą  Euro- NGO  świadcząc usługi dla organizacji pozarządowych. Pracował jako doradca w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym EFS odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obszarów wspieranych przez EFS - przedsiębiorczość  ekonomia społeczna, polityki społeczne. Obecnie prowadzi własną firmę. W swoim portfolio posiada wiele przygotowanych projektów i strategii   w tym dużych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego (z Leonardo da Vinci, ZPORR, EFS, Programu Szwajcarskiego, Programu PL-UA-BA: Hrubieszów , Lubaczów , Horyniec Zdrój. Ma doświadczenie w zakresie wspierania powstawania małych  firm jak i  spółdzielni socjalnych. Wykorzystuje coaching indywidualny i zespołowy do wspierania organizacji,  firm i instytucji w realizacji celów i pełniejszym korzystaniu z potencjału pracowników.

 

4. Wojciech Bylicki – Członek Zarządu

 

KOMISJA REWIZYJNA

1. Ewa Rębecka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

2. Bożena Węgrzyn- Członek Komisji Rewizyjnej

3. Elżbieta Iwanicka – Członek Komisji Rewizyjnej