Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zespół

 

1. JUSTYNA SPRYSZAK - Koordynator Biura FLOP

Specjalistka ds. administracji publicznej, ekonomistka. Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku administracji - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe doradztwo zawodowe na Wydziale Nauk Społecznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wiceprezes Fundacji „W Drodze”. Od 2013 r. pracuje w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, obecnie na stanowisku Koordynator Biura FLOP, prowadzi sekretariat biura, rejestr organizacji członkowskich, odpowiada za kontakty z organizacjami członkowskimi FLOP. W 2017 roku specjalistka do spraw szkoleń w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach społecznych, brała udział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich, Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy, Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020,  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

2. AGNIESZKA BUGAŁA - Księgowa FLOP

 

 

EKSPERCI FLOP

 

1. DR ARKADIUSZ BIAŁY - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz

Absolwent teolog i socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ekspert w zakresie współpracy organizacji z sektorem publicznym, specjalista ds. badań i analiz. Z LOS-em związany jest od 2006 roku. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, a szczególnie zagadnienia związane z trzecim sektorem, jak współpraca międzysektorowa, partnerstwa i ekonomia społeczna, media obywatelskie (realizator kilku reportaży filmowych) – autor lub współautor kilku badań oraz ponad 20 publikacji naukowych oraz ekspertyz w przedmiotowym zakresie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział w Lublinie.

bialyarek@wp.pl

 

2. DR ANDRZEJ JUROS - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz

Dr psychologii, polityk społeczny – wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i kierownik specjalizacji “Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” (zorganizowanej przez MISH). Członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL, “Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”. Animator powołania: Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (pierwszy przewodniczący Sieci Regionalnych Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych SPLOT od 1996 do 2000 roku), Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pierwszy prezes ogólnopolskiej federacji Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Polsce – WRZOS (od 2000 do 2002 roku). Członek Rady Programowej czasopisma „Trzeci Sektor” (Instytut Spraw Publicznych). Koordynator działań w województwie lubelskim projektów m.in.: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy nowy Lisków”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (konsorcjum ISP, ARF, WRZOS), „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej”.

andrzej.juros@gmail.com

 

3. Beata Romejko - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz 

beataromejko@interia.pl

 

4. DR HAB. DARIUSZ WADOWSKI - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz

Prof. KUL Jana Pawła II w Lublinie. Socjolog, doświadczenie w projekatach ponadnarodowych, innowacyjnych na rzecz młodzieży, autor raportów badawczych i publikacji naukowych na temat rynku pracy

dariuszwadowski093@gmail.com

 

5. ZYGMUNT KLIMCZUK - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz

Doradca, trener, mentor, coach, ekspert w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego,  planowania strategicznego,  projektów i pozyskiwania środków unijnych oraz  NGO (w tej materii z 15-letnim doświadczeniem). Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  i Podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe  Studium Europeistyki na UMCS w Lublinie  oraz  podyplomowe studia organizacji i zarządzania. Był   doradcą  Euro- NGO  świadcząc usługi dla organizacji pozarządowych. Pracował jako doradca w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym EFS odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obszarów wspieranych przez EFS - przedsiębiorczość  ekonomia społeczna, polityki społeczne. Obecnie prowadzi własną firmę. W swoim portfolio posiada wiele przygotowanych projektów i strategii   w tym dużych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego (z Leonardo da Vinci, ZPORR, EFS, Programu Szwajcarskiego, Programu PL-UA-BA: Hrubieszów , Lubaczów , Horyniec Zdrój. Ma doświadczenie w zakresie wspierania powstawania małych  firm jak i  spółdzielni socjalnych. Wykorzystuje coaching indywidualny i zespołowy do wspierania organizacji,  firm i instytucji w realizacji celów i pełniejszym korzystaniu z potencjału pracowników.

zklimczuk@gmail.com

 

6. KRZYSZTOF JAKUBOWSKI - Ekspert ds monitoringu

Absolwent Wydziału Politologii na UMCS w Lublinie. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 2009-2011 Przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym. W swojej działalności społecznej zajmuje się przede wszystkim partycypacją obywatelską, dostępem do informacji publicznej oraz edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Lublina oraz województwa lubelskiego. Od 2012 r. Fundator i Prezes Fundacji Wolności.

kontakt@krzysztofjakubowski.pl

 

7. JACEK PIÓRO - Doradca ds. dostępności budynków

tel. 606 774 062, piorojack@vp.pl 

 

8. MAGDALENA PIECH - Doradca prawny

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1791.Przez 5 lat uczestniczyła w projekcie "Poznaj swoje prawa-bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego" realizowanym przez Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy z siedzibą w Lublinie, podczas którego udzielała porad prawnych oraz sporządzała pisma procesowe. Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego oraz udziela porad prawnych w punktach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję doradcy prawnego w projekcie „Lubelskie Gwarancje na START -monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" realizowanym przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

tel. 607 046 063, magdapiech@gmail.com

 

9. MATEUSZ CIBOROWSKI - Doradca ds. stron internetowych

tel. 696 190 310, mateusz.ciborowski@wp.pl

 

10. MAŁGORZATA KOTOWSKA - Ekspert ds. fundraisingu, Pośrednik pracy

tel. 606 226 925, m.kotowska@poczta.onet.pl

 

11. IWONA KĘDZIERA - Doradca zawodowy, Ekspert ds. ekonomii społecznej

iwa.kedziera@gmail.com

 

12. RENATA DĄBROWSKA-JAGIEŁO - Psycholog

r.dabrowska@poczta.fm

 

 

DORADCY ZARZĄDU FLOP

 

1. ZYGMUNT KLIMCZUK - Doradca Zarządu

Doradca, trener, mentor, coach, ekspert w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego,  planowania strategicznego,  projektów i pozyskiwania środków unijnych oraz  NGO (w tej materii z 15-letnim doświadczeniem). Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  i Podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe  Studium Europeistyki na UMCS w Lublinie  oraz  podyplomowe studia organizacji i zarządzania. Był   doradcą  Euro- NGO  świadcząc usługi dla organizacji pozarządowych. Pracował jako doradca w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym EFS odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obszarów wspieranych przez EFS - przedsiębiorczość  ekonomia społeczna, polityki społeczne. Obecnie prowadzi własną firmę. W swoim portfolio posiada wiele przygotowanych projektów i strategii   w tym dużych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego (z Leonardo da Vinci, ZPORR, EFS, Programu Szwajcarskiego, Programu PL-UA-BA: Hrubieszów , Lubaczów , Horyniec Zdrój. Ma doświadczenie w zakresie wspierania powstawania małych  firm jak i  spółdzielni socjalnych. Wykorzystuje coaching indywidualny i zespołowy do wspierania organizacji,  firm i instytucji w realizacji celów i pełniejszym korzystaniu z potencjału pracowników.

 
 
2. MAŁGORZATA KOTOWSKA - Doradca Zarządu

Trener, mentor, coach, doradca zawodowy. Specjalistka od budowy domów i zespołów, absolwentka Politechniki Lubelskiej. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu umiejętności liderskich, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności, zarządzania sobą w czasie a także fundraisingu, strategii dla organizacji i budowania partnerstw. Ukończyła krakowską Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych, Szkołę Trenerów Fundraisingu, Akademię Skutecznego Działania Iwony Majewskiej Opiełki i Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych dla trenerów zaawansowanych w STOP. Założyciel i Prezes Fundacji Przestrzeń dla Ciebie.

 

3. JERZY ROSIAK - Doradca Zarządu

Dyrektor–menadżer w Zespole Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. Absolwent socjologii KUL Jana Pawła II w Lublinie. Ukończone studia podyplomowe „Master of Business Administration Univercity of Central Lancashire” Lubelska Szkoła Biznesu i ,,Zarządzanie Projektami Europejskiego Funduszu Społecznego” Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Doświadczenie i praktyka zawodowa w przygotowaniu i zarządzaniu projektami EFS, prowadzenie animacji, doradztwa i konsultacji dla potencjalnych projektodawców oraz jednostek samorządu terytorialnego i biznesu. Trener, szkoleniowiec, wykładowca i prelegent na wielu seminariach i konferencjach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych związanych z edukacją i funkcjonowaniem III Sektora w Polsce. Organizator konferencji metodycznych na Lubelszczyźnie dot. szybkiej nauki języka wg metody COLINA ROSE. Ekspert, szkoleniowiec w projektach regionalnych i ogólnopolskich m.in.: „Nauczyciel  Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie”, ,,Edukacja i praca to się opłaca” i ,,Eduscience”. Autor i współautor wielu projektów edukacyjnych m.in. dla Zespołu Szkół im. Z. Chmielewskiego w Nałęczowie. Posiada sukcesy w wprowadzeniu innowacyjnych metod nauczania w oparciu o wykorzystanie kompetencji cyfrowych i nowoczesnych technologii ICT. Pełni wiele funkcji społecznych m.in.: Prezes Regionalnego Stowarzyszenia Działań Społecznych ,,U Źródła” w Nałęczowie oraz współorganizator Międzynarodowych Biegów Sylwestrowych: Nałęczów–San Paulo.

 

4. PIOTR NAKONIECZNY - Doradca Zarządu

Absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w ramach projektu „Standardy działania III sektora – EXECUTIVE EDUCATION dla kadr NGO”. Od 2013 r. Prezes zarządu Fundacji na Rzecz Seniorów ‘BONUM VITAE”, wyróżnionej w konkursie „Miejsce Przyjazne Seniorom” w 2014 r przez Prezydenta Miasta Lublin. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami w Polsce i za granicą, trener, mentor, manager – absolwent programu TrainCoDe 2015 organizowanego przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, członek Stowarzyszenia Interim Managers ( SIM ). Uczestniczy w pracach Komisji Konkursowych powoływanych przez Prezydenta Miasta Lublin oraz Zarząd Województwa Lubelskiego, oceniających oferty na realizację zadań publicznych składane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego ( RPO WL 2014-2020 ), gdzie uczestniczy w pracach Grupy Roboczej ds. Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Grupy Roboczej ds. Instrumentów Finansowych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w latach 2014 – 2016.

 

5. NATALIA GMURKOWSKA - Doradca Zarządu

Od ponad 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą poprzez tworzenie i realizację programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, kultura oraz wsparcie inicjatyw młodzieżowych. Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego, w szczególności z Ukrainą i Gruzją. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych w kraju i zagranicą, doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w sferze pozarządowej i biznesowej. Członkini Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnioeuropejskich (współorganizator Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej kongres.lublin.eu). Współautorka artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód. Ekspert oceniający PROO, PO FIO, RP ASOS, PWT PL-BY-UA 2007-2013. Certyfikowany Fundraiser (międzynarodowy certyfikat EFA). Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundusz EOG, Program Polskiej Pomocy Rozwojowej od 2006, Fundusz Spójności UE, Erasmus+ oraz inne.

 

6. ANDRZEJ JUROS - Doradca Zarządu

Dr psychologii, polityk społeczny – wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i kierownik specjalizacji “Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” (zorganizowanej przez MISH). Członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL, “Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”. Animator powołania: Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (pierwszy przewodniczący Sieci Regionalnych Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych SPLOT od 1996 do 2000 roku), Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pierwszy prezes ogólnopolskiej federacji Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Polsce – WRZOS (od 2000 do 2002 roku). Członek Rady Programowej czasopisma „Trzeci Sektor” (Instytut Spraw Publicznych). Koordynator działań w województwie lubelskim projektów m.in.: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy nowy Lisków”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (konsorcjum ISP, ARF, WRZOS), „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej”.

 

7. Krzysztof Jakubowski - Doradca Zarządu

Absolwent Wydziału Politologii na UMCS w Lublinie. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 2009-2011 Przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym. W swojej działalności społecznej zajmuje się przede wszystkim partycypacją obywatelską, dostępem do informacji publicznej oraz edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Lublina oraz województwa lubelskiego. Ekspert w zakresie budżetów obywatelskich. Od 2012 r. Fundator i Prezes Fundacji Wolności.