Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zespół

 

1. JUSTYNA SPRYSZAK - Koordynator Biura FLOP

Specjalistka ds. administracji publicznej, ekonomistka. Ukończyła studia I i II stopnia na kierunku administracji - Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, studia podyplomowe doradztwo zawodowe na Wydziale Nauk Społecznych - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wiceprezes Fundacji „W Drodze”. Od 2013 r. pracuje w Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, obecnie na stanowisku Koordynator Biura FLOP, prowadzi sekretariat biura, rejestr organizacji członkowskich, odpowiada za kontakty z organizacjami członkowskimi FLOP. W 2017 roku specjalistka do spraw szkoleń w projekcie „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Posiada także doświadczenie w pracy przy projektach społecznych, brała udział w realizacji projektów dofinansowanych ze środków europejskich, Szwajcarsko-Polskiego Program Współpracy, Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020,  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 

2. AGNIESZKA BUGAŁA - Księgowa FLOP

 

 

EKSPERCI FLOP

 

1. DR ARKADIUSZ BIAŁY - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz

Absolwent teolog i socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ekspert w zakresie współpracy organizacji z sektorem publicznym, specjalista ds. badań i analiz. Z LOS-em związany jest od 2006 roku. Zainteresowania badawcze: polityka społeczna, a szczególnie zagadnienia związane z trzecim sektorem, jak współpraca międzysektorowa, partnerstwa i ekonomia społeczna, media obywatelskie (realizator kilku reportaży filmowych) – autor lub współautor kilku badań oraz ponad 20 publikacji naukowych oraz ekspertyz w przedmiotowym zakresie. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Oddział w Lublinie oraz Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Oddział w Lublinie.

bialyarek@wp.pl

 

2. DR ANDRZEJ JUROS - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz

Dr psychologii, polityk społeczny – wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i kierownik specjalizacji “Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” (zorganizowanej przez MISH). Członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL, “Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”. Animator powołania: Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (pierwszy przewodniczący Sieci Regionalnych Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych SPLOT od 1996 do 2000 roku), Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pierwszy prezes ogólnopolskiej federacji Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Polsce – WRZOS (od 2000 do 2002 roku). Członek Rady Programowej czasopisma „Trzeci Sektor” (Instytut Spraw Publicznych). Koordynator działań w województwie lubelskim projektów m.in.: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy nowy Lisków”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (konsorcjum ISP, ARF, WRZOS), „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej”.

andrzej.juros@gmail.com

 

3. Beata Romejko - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz 

beataromejko@interia.pl

 

4. DR HAB. DARIUSZ WADOWSKI - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz

Prof. KUL Jana Pawła II w Lublinie. Socjolog, doświadczenie w projekatach ponadnarodowych, innowacyjnych na rzecz młodzieży, autor raportów badawczych i publikacji naukowych na temat rynku pracy

dariuszwadowski093@gmail.com

 

5. ZYGMUNT KLIMCZUK - Kierownik Zespołu Monitoringowego, Ekspert ds. badań i analiz

Doradca, trener, mentor, coach, ekspert w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego,  planowania strategicznego,  projektów i pozyskiwania środków unijnych oraz  NGO (w tej materii z 15-letnim doświadczeniem). Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  i Podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe  Studium Europeistyki na UMCS w Lublinie  oraz  podyplomowe studia organizacji i zarządzania. Był   doradcą  Euro- NGO  świadcząc usługi dla organizacji pozarządowych. Pracował jako doradca w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym EFS odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obszarów wspieranych przez EFS - przedsiębiorczość  ekonomia społeczna, polityki społeczne. Obecnie prowadzi własną firmę. W swoim portfolio posiada wiele przygotowanych projektów i strategii   w tym dużych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego (z Leonardo da Vinci, ZPORR, EFS, Programu Szwajcarskiego, Programu PL-UA-BA: Hrubieszów , Lubaczów , Horyniec Zdrój. Ma doświadczenie w zakresie wspierania powstawania małych  firm jak i  spółdzielni socjalnych. Wykorzystuje coaching indywidualny i zespołowy do wspierania organizacji,  firm i instytucji w realizacji celów i pełniejszym korzystaniu z potencjału pracowników.

zklimczuk@gmail.com

 

6. KRZYSZTOF JAKUBOWSKI - Ekspert ds monitoringu

Absolwent Wydziału Politologii na UMCS w Lublinie. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 2009-2011 Przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym. W swojej działalności społecznej zajmuje się przede wszystkim partycypacją obywatelską, dostępem do informacji publicznej oraz edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Lublina oraz województwa lubelskiego. Od 2012 r. Fundator i Prezes Fundacji Wolności.

kontakt@krzysztofjakubowski.pl

 

7. JACEK PIÓRO - Doradca ds. dostępności budynków

tel. 606 774 062, piorojack@vp.pl 

 

8. MAGDALENA PIECH - Doradca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie pod numerem Lb-1791.Przez 5 lat uczestniczyła w projekcie "Poznaj swoje prawa-bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu puławskiego i ryckiego" realizowanym przez Stowarzyszenie Lubelski Ośrodek Samopomocy z siedzibą w Lublinie, podczas którego udzielała porad prawnych oraz sporządzała pisma procesowe. Obecnie prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego oraz udziela porad prawnych w punktach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Od stycznia 2018 roku pełni funkcję doradcy prawnego w projekcie „Lubelskie Gwarancje na START -monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych" realizowanym przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

tel. 607 046 063, magdapiech@gmail.com

 

9. MATEUSZ CIBOROWSKI - Doradca ds. stron internetowych

tel. 696 190 310, mateusz.ciborowski@wp.pl

 

10. MAŁGORZATA KOTOWSKA - Ekspert ds. fundraisingu, Pośrednik pracy

tel. 606 226 925, m.kotowska@poczta.onet.pl

 

11. IWONA KĘDZIERA - Doradca zawodowy, Ekspert ds. ekonomii społecznej

iwa.kedziera@gmail.com

 

12. RENATA DĄBROWSKA-JAGIEŁO - Psycholog

r.dabrowska@poczta.fm

 

13. DOROTA OZIMEK - Animator społeczny

Pedagog i animator i menedżer kultury, trener pedagogiki zabawy i trener biznesu. Prezes Fundacji Szpilka, Od ponad 20 lat aktywnie działa w lubelskich ngo – Fundacja Szpilka od 2013 r i w latach 1996-2011 PSPiA KLANZA, od 2019 FLOP. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu i prowadzeniu projektów edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i społecznych. Ma doświadczenie w prowadzeniu kreatywnych warsztatów artystycznych. Współtwórczyni, koordynatorka i trenerka ponad 30 projektów kulturalnych i ekologicznych. W 2015 i 2017 r. otrzymała stypendium Prezydenta Lublina na realizację projektów z zakresu upowszechniania kultury. Współpracuje z biurem Partycypacji Społecznej i Wydziałem Ochrony Środowiska Miasta Lublin przy ocenach wniosków. Jest członkiem Rady Kultury Miasta Lublin na kadencję 2019-2025.

dorotaozimek@op.pl 

 

14. KRZYSZTOF KARMAN - Dziennikarz obywatelski

Wieloletni dziennikarz Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, reporter, prezenter, lektor i wydawca audycji informacyjnych oraz publicystycznych. Absolwent Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Po studiach na Wydziale Prawa UMCS i współpracy z Akademickim Radiem Centrum  pracownik Rozgłośni Polskiego Radia w Lublinie, gdzie redagował m.in. audycje młodzieżowe i magazyny poranne. Uczestniczył w tworzeniu regionalnej telewizji w Lublinie – jako prezenter pierwszego wydania „Panoramy Lubelskiej”, szef zespołów informacji i publicystyki, zastępca redaktora naczelnego. Przez ponad 15 lat autor i prezenter magazynu publicystycznego o tematyce rolnej „Tydzień” nadawanego w Programie 1 TVP S.A. W latach 2001-2010 pełnił funkcję kierownika Redakcji Audycji Rolnych TVP1 w Warszawie. Inicjator i organizator dziesięciu edycji ogólnopolskiego konkursu „Wójt roku” pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Od kwietnia 2010 ponownie w lubelskim oddziale TVP S.A. jako zastępca dyrektora ds. programowych, a następnie kierownik zespołu audycji informacyjnych.  Odznaczony m.in. Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużony dla rolnictwa” oraz honorową odznaką „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Prezes Stowarzyszenia „Polska Samorządna”, które zajmuje się wspieraniem i promocją działań samorządu terytorialnego. Jako koordynator realizował m.in. finansowane z FIO 2014-2020 programy „Lokalne media dla Niepodległej” (2018). „Akademia dziennikarstwa obywatelskiego” (2019), „Obywatelska gazeta ogrodowa” (2020). Moderator debat i konferencji o tematyce samorządowej, gospodarczej i politycznej. Ponadto trener w przedsięwzięciach realizowanych w ramach Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS 2014-2020.

kontakt@samorzadna.pl

 

15. DOROTA KOSTRZEWA - Doradca zawodowy

Psycholog, coach, mentor, doradca zawodowy, socjolog, trener. Absolwentka Psychologii,  Doradztwa Zawodowego, Socjologii, Szkoły Trenerów Biznesu, Akademii Coachingu, doktorantka Instytutu Socjologii KUL, terapeutka terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Obecnie Prezes Instytutu Rozwoju Zawodowego. Uczestniczka wielu konferencji, seminariów i szkoleń zakresu psychologii, coachingu, tutoringu, mentoringu. Posiada wieloletnie doświadczenie  zawodowe w pracy z liderami organizacji, menagerami, przedsiębiorcami, osobami bezrobotnymi, udzielając wsparcia w zakresie motywacji, określania kompetencji i predyspozycji zawodowych, talentów Prowadzi również szkolenia, poradnictwo psychologiczne, mentoring zawodowy, indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe, rekrutacje i selekcje pracowników.  Doświadczenie zawodowe zdobywała za równo w pracy w organizacjach pozarządowych, współpracując z administracją publiczną jak również z  sektorem  biznesowym. Animatorka i koordynatorka wielu  projektów i działań społecznych krajowych i międzynarodowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, zakresu innowacji społecznych, włączenia społecznego, z zastosowaniem nowych technologii, innowacyjnych narzędzi oraz modeli biznesowych wykorzystywanych przez parterów z UE. W swojej pracy zawodowej głownie pracuje jako psycholog, mentor, coach, tutor, doradca  ds. rozwoju, ekspert ds. przedsiębiorczość, rozwoju, aktywizacji zawodowej. 

d.kostrzewa@gmail.com 

 

DORADCY ZARZĄDU FLOP

 

1. ZYGMUNT KLIMCZUK - Doradca Zarządu

Doradca, trener, mentor, coach, ekspert w zakresie przedsiębiorczości, rozwoju regionalnego,  planowania strategicznego,  projektów i pozyskiwania środków unijnych oraz  NGO (w tej materii z 15-letnim doświadczeniem). Ukończył Szkołę Trenerów Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  i Podyplomowe Interdyscyplinarne Podyplomowe  Studium Europeistyki na UMCS w Lublinie  oraz  podyplomowe studia organizacji i zarządzania. Był   doradcą  Euro- NGO  świadcząc usługi dla organizacji pozarządowych. Pracował jako doradca w Regionalnym Ośrodku Szkoleniowym EFS odpowiedzialny za świadczenie usług doradczych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu obszarów wspieranych przez EFS - przedsiębiorczość  ekonomia społeczna, polityki społeczne. Obecnie prowadzi własną firmę. W swoim portfolio posiada wiele przygotowanych projektów i strategii   w tym dużych projektów dla jednostek samorządu terytorialnego (z Leonardo da Vinci, ZPORR, EFS, Programu Szwajcarskiego, Programu PL-UA-BA: Hrubieszów , Lubaczów , Horyniec Zdrój. Ma doświadczenie w zakresie wspierania powstawania małych  firm jak i  spółdzielni socjalnych. Wykorzystuje coaching indywidualny i zespołowy do wspierania organizacji,  firm i instytucji w realizacji celów i pełniejszym korzystaniu z potencjału pracowników.

 
 
2. MAŁGORZATA KOTOWSKA - Doradca Zarządu

Trener, mentor, coach, doradca zawodowy. Specjalistka od budowy domów i zespołów, absolwentka Politechniki Lubelskiej. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu umiejętności liderskich, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, asertywności, zarządzania sobą w czasie a także fundraisingu, strategii dla organizacji i budowania partnerstw. Ukończyła krakowską Szkołę Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych, Szkołę Trenerów Fundraisingu, Akademię Skutecznego Działania Iwony Majewskiej Opiełki i Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych dla trenerów zaawansowanych w STOP. Założyciel i Prezes Fundacji Przestrzeń dla Ciebie.

 

3. NATALIA GMURKOWSKA - Doradca Zarządu

Od ponad 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą poprzez tworzenie i realizację programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, kultura oraz wsparcie inicjatyw młodzieżowych. Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego, w szczególności z Ukrainą i Gruzją. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych w kraju i zagranicą, doświadczenie na kierowniczych stanowiskach w sferze pozarządowej i biznesowej. Członkini Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnioeuropejskich (współorganizator Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej kongres.lublin.eu). Współautorka artykułów naukowych w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Współpracy Polska-Wschód. Ekspert oceniający PROO, PO FIO, RP ASOS, PWT PL-BY-UA 2007-2013. Certyfikowany Fundraiser (międzynarodowy certyfikat EFA). Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundusz EOG, Program Polskiej Pomocy Rozwojowej od 2006, Fundusz Spójności UE, Erasmus+ oraz inne.

 

4. ANDRZEJ JUROS - Doradca Zarządu

Dr psychologii, polityk społeczny – wykładowca w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Członek Rady Naukowej Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i kierownik specjalizacji “Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim” (zorganizowanej przez MISH). Członkostwo w Towarzystwie Naukowym KUL, “Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego”. Animator powołania: Lubelskiego Ośrodka Samopomocy (pierwszy przewodniczący Sieci Regionalnych Ośrodków Wsparcia Organizacji Pozarządowych SPLOT od 1996 do 2000 roku), Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Pierwszy prezes ogólnopolskiej federacji Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych w Polsce – WRZOS (od 2000 do 2002 roku). Członek Rady Programowej czasopisma „Trzeci Sektor” (Instytut Spraw Publicznych). Koordynator działań w województwie lubelskim projektów m.in.: „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej – Budujemy nowy Lisków”, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (konsorcjum ISP, ARF, WRZOS), „Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej”.

 

5. Krzysztof Jakubowski - Doradca Zarządu

Absolwent Wydziału Politologii na UMCS w Lublinie. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 2009-2011 Przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji im. Lesława A. Pagi. Od 10 lat związany z sektorem pozarządowym. W swojej działalności społecznej zajmuje się przede wszystkim partycypacją obywatelską, dostępem do informacji publicznej oraz edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży. Aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Lublina oraz województwa lubelskiego. Ekspert w zakresie budżetów obywatelskich. Od 2012 r. Fundator i Prezes Fundacji Wolności.