Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Realizowane

Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 04.04.2017
Realizowane >>

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności oraz Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki realizują projekt pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest wzrost poziomu monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, jako istotnego czynnika zwiększenia zdolności podmiotów polityk publicznych do wdrażania postanowień Konwencji poprzez:

  • zebranie danych nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do realizacji Konwencji,
  • analizę zebranych danych i opracowaniu 56 raportów wstępnych,
  • opracowywanie 56 raportów ostatecznych i rekomendacji dla każdej instytucji,
  • opracowanie raportów weryfikacyjnych wykorzystania rekomendacji przez instytucje monitorowane,
  • sporządzenie raportu zbiorczego po zakończeniu monitoringów we wszystkich zaplanowanych instytucjach i weryfikacji wykorzystania przez nie rekomendacji.

Grupę docelową projektu stanowi 56 instytucji badanych w obszarach objętych monitoringiem pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Okres realizacji: 01.04.2017 r.-31.03.2019 r.

 

DOBÓR JEDNOSTEK ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ OBJĘTYCH MONITORINGIEM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM:

Dobór próby 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego, które zostaną poddane badaniom w obszarach objętych monitoringiem pod kątem wdrażania postanowień Konwencji, przeprowadzą - Koordynator proj. Asystent koordynatora proj. i Specjalista ds. monitoringu we współpracy z Zespołami Monitoringowymi 1-5. W każdej instytucji monitorowanej zostanie oddelegowany do udziału w proj. przedstawiciel posiadający odpowiednie kompetencje, łącznie 56os. (co najmniej 60%K).

Proponowany losowo-warstwowy sposób doboru próby instytucji podyktowany jest koniecznością zbadania spójności działań prowadzonych przez władze i ich jednostki pomocnicze na wszystkich szczeblach na rzecz os. niepełnosprawnych (wojewódzwo-powiat-gmina).

Stąd 24 powiaty (4 pow. grodzkie i 20 pow. ziemskich) w woj. lubelskim podzielono na 4 Subregiony (po 1 pow. grodzkim i 5 pow. ziemskich), tj.:

S1 - m. Lublin, lubartowski, puławski, lubelski, opolski, kraśnicki,

S2 - m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki,

S3 - m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski,

S4 - m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski.

S5 - poziom wojewódzki

W każdym Subregionie 1-4 będą badane po 4 powiaty (1 pow. grodzki i wylosowane 3 pow. ziemskie). Ł. 4 urzędy miast na prawach powiatu (m. Lublin, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość) i 12 wylosowanych starostw powiatowych wraz z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem.

W każdym z 12 wylosowanych pow. ziemskich będą wylosowane do badań po 3 gminy (1 gm. miejska, 1 gm. miejsko-wiejska i 1 gmina wiejska). Łącznie 36 urzędów gmin wraz z jednostkami organizacyjnymi gminy prowadzącymi działalność w obszarach objętych monitoringiem. W celu objęcia monitoringiem zarówno gmin o wysokich jak i niskich dochodach na mieszkańca, wykorzystany zostanie publikowany przez Ministerstwo Finansów wskaźnik G - podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej na 2016 r.

Ponadto będą zbadane 4 jednostki administracji rządowej i samorządowej Szczebla Wojewódzkiego (SW) w obszarach objętych monitoringiem, w tym:

  • 1 Urząd Wojewódzki w Lublinie wraz z delegaturami w których prowadzona jest obsługa mieszkańców,
  • 1 Urząd Marszałkowski w Lublinie wraz z wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi,
  • 2 wylosowane instytucje administracji zespolonej działające na poziomie wojewódzkim.

Zestawienie 56 instytucji dobranych w woj. lubelskim, które oficjalnie wyraziły zgodę na udział w projekcie (podpisały porozumienie o współpracy)

 

 

 

S1 SUBREGION LUBELSKI

1.

Lublin (powiat grodzki)

2.

Powiat rycki (powiat ziemski)

3.

Jabłonna (g. wiejska)

4.

Niemce (g. wiejska)

5.

Bychawa (g. miejsko-wiejska)

6.

Powiat kraśnicki (powiat ziemski)

7.

Kraśnik (g. miejska)

8.

Gościeradów (g. wiejska)

9.

Annopol (g. miejsko-wiejska)

10.

Powiat puławski (powiat ziemski)

11.

Kazimierz Dolny (g. miejsko-wiejska)

12.

Wąwolnica (g. wiejska)

13.

Nałęczów (g. miejsko-wiejska)

 

S2 SUBREGION BIALSKI

14.

Biała Podlaska (powiat grodzki)

15.

Powiat bialski (powiat ziemski)

16.

Międzyrzec Podlaski (g. miejska)

17.

Terespol (g. wiejska)

18.

Rossosz (g. wiejska)

19.

Powiat łukowski (powiat ziemski)

20.

Łuków (g. miejska)

21.

Stoczek Łukowski (g. miejska)

22.

Adamów (g. wiejska)

23.

Powiat parczewski (powiat ziemski)

24.

Jabłoń (g. wiejska)

25.

Siemień (g. wiejska)

26.

Milanów (g. wiejska)

 

S3 SUBREGION CHEŁMSKI

27.

Chełm (powiat grodzki)

28.

Powiat chełmski (powiat ziemski)

29.

Rejowiec Fabryczny (g. miejska)

30.

Sawin (g. wiejska)

31.

Rejowiec Fabryczny (g. wiejska)

32.

Powiat łęczyński (powiat ziemski)

33.

Puchaczów (g. wiejska)

34.

Spiczyn (g. wiejska)

35.

Łęczna (g. miejsko-wiejska)

36.

Powiat świdnicki (powiat ziemski)

37.

Świdnik (g. miejska)

38.

Trawniki (g. wiejska)

39.

Piaski (g. miejsko-wiejska)

 

S4 SUBREGION ZAMOJSKI

40.

Zamość (powiat grodzki)

41.

Powiat biłgorajski (powiat ziemski)

42.

Biłgoraj (g. miejska)

43.

Potok Górny (g. wiejska)

44.

Józefów (g. miejsko-wiejska)

45.

Powiat janowski (powiat ziemski)

46.

Chrzanów (g. wiejska)

47.

Janów Lubelski (g. miejsko-wiejska)

48.

Modliborzyce (g. miejsko-wiejska)

49.

Powiat tomaszowski (powiat ziemski)

50.

Tomaszów Lubelski (g. miejska)

51.

Lubycza Królewska (g. miejsko-wiejska)

52.

Tyszowce (g. miejsko-wiejska)

 

SW SUBREGION WOJEWÓDZKI

53.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

54.

Kuratorium Oświaty w Lublinie (administracja zespolona)

55.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie (administracja zespolona)

56.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie


 

ZESPOŁY MONITORINGOWE:

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 1 (odpowiedzialny za powiaty:  m. Lublin, lubartowski, puławski, rycki, opolski, kraśnicki)

1. Dr hab. Dariusz Wadowski  - Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: dariuszwadowski093@gmail.com

2. Dorota Fornalska  -  Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: dorota.lfoon@gmail.com

3. Paweł Romański - Ekspert ds. monitoringu:  pa.romanski@gmail.com

 

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 2 (odpowiedzialny za powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki)

1. Dr Arkadiusz Biały -  Kierownik Zespołu, Ekspert ds badań i analiz: bialyarek@wp.pl

2. Alicja Jankiewicz - Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: jankiewiczalicja01@gmail.com

3. Katarzyna Krupska-Grudzień - Ekspert ds. monitoringu: kgrudzien@poczta.fm

 

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 3 (odpowiedzialny za powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski)

1. Dr Andrzej Juros -  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: andrzej.juros@gmail.com

2. Zofia Brzozowska  - Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: zofia.lfoon@gmail.com

3. Tomasz Chuszcza  - Ekspert ds. monitoringu: redakcja@krasnostawska.pl

 

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 4 (odpowiedzialny za powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski)

1.  Zygmunt Klimczuk  -  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: zklimczuk@gmail.com

2. Łukasz Lewicki - Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: lukasz.lfoon@gmail.com

3. Kinga Kulik  -  Ekspert ds. monitoringu: kulikkinga@gmail.com

 

ZESPÓŁ MONITORINGOWY 5 (odpowiedzialny za  poziom wojewódzki )

1. Beata Romejko  -  Kierownik Zespołu, Ekspert ds. badań i analiz: beataromejko@interia.pl

2. Prof. dr hab. Wanda Kociuba - Ekspert ds. osób niepełnosprawnych: wanda.lfoon@gmail.com

3. Krzysztof Kowalik - Ekspert ds. monitoringu: kowalik.krzysztof@gmail.com

 

HARMONOGRAM WIZYT CZŁONKÓW ZESPOŁÓW MONITORINGOWYCH W INSTYTUCJACH MONITOROWANYCH:

Harmonogram wizyt ZM w IM w V.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w VI.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w VII.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w VIII.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w IX.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w X.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w XI.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w XII.2017

Harmonogram wizyt ZM w IM w I.2018

Harmonogram wizyt ZM w IM w II.2018

 

DORADCY EKSPERTÓW:

1. Jacek Pióro - Doradca ds. dostępności budynków, tel. 606 774 062, piorojack@vp.pl 

2. Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piech - Doradca prawny, tel. 607 046 063, magdapiech@gmail.com

3. Mateusz Ciborowski - Doradca ds. stron internetowych, tel. 696 190 310, mateusz.ciborowski@wp.pl

4. Małgorzata Kotowska - Doradca ds. edukacji włączającej, tel. 606 226 925, m.kotowska@poczta.onet.pl

 

KOMITET STERUJĄCY:

1. Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (przedstawiciel Partnera Wiodącego) – Przewodniczący Komitetu Sterującego, z prawem głosu,

2. Krzysztof Jakubowski, Prezes Zarządu Fundacji Wolności (przedstawiciel Partnera Projektu 1) – Zastępca Przewodniczącego Komitetu Sterującego, z prawem głosu,

3. Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (przedstawiciel Partnera Projektu 2), z prawem głosu,

4, Bogumiła Dertkowska, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, oddelegowana w dn. 6 września 2017 r. (pismo znak DWF.II.74224.21.1.2017.BD) w charakterze obserwatora z ramienia Instytucji Pośredniczącej, bez prawa głosu, w jej zastępstwie Aleksandra Pytka, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, 

5. Katarzyna Styk, starszy specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, oddelegowana dn. 29 września 2017 r. (pismo znak BON.II.7421.19.2017.MR), z prawem głosu,

6. Małgorzata Romaniuk, Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych., z prawem głosu.

Do pobrania:

Regulamin Pracy Komitetu Sterującego

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 26.10.2017

Protokół z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 17.01.2018

 

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 - Przygotowanie i realizacja przeglądu zadań w obszarach objętych monitoringiem w 56 jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (IV.2017-I.2018)

W projekcie 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim obejmie monitoring dot. dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Powstanie 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5). W skład każdego zespołu wejdą - Ekspert ds. badań i analiz, Ekspert ds. monitoringu i Ekspert ds. niepełnosprawności.

ZM1-5 będą korzystać z usług prawniczych/doradczych, w wymiarze 125 godz. (śr. 25 godz./ZM).

Z każdej instytucji monitorowanej będzie oddelegowany do udziału w projekcie 1 przedstawiciel, łącznie 56 os. (co najmniej 60%K).

56os. z instytucji monitorowanych wypełni on-line ankiety samooceny (wg wzoru w dok. konkursowej).

56 os. z instytucji monitorowanych oddelegowanych do udziału w projekcie weźmie udział w szkoleniach dot. monitoringu dostosowania do postanowień Konwencji - 32 godz. (4 gr x 8 godz.):

S1 i SW: Lublin – 17 os.

S2: Biała Podlaska - 13 os.

S3: Chełm - 13 os.

S4: Zamość – 13 os.

56 os. z instytucji monitorowanych będzie mogło skorzystać z indywidualnych i grupowych konsultacji ekspertów - 280 godz., śr. 5 godz./os.

ZM1-5 przeanalizują wyniki ankiet samooceny i zweryfikują z dostępnymi danymi oraz przeprowadzą konsultacje m.in.:

  • zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w 16 badanych starostwach pow./urzędach miast i 1 badanie na szczeblu województwa,
  • pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w 36 badanych gminach

ZM1-5 opracują 56 Planów Monitoringu w instytucji, w tym wybiorą obligatoryjne i dodatkowe obszary monitoringu (wg matrycy w dok. konkursowej).

ZM1-5 wg Planów Monitoringu zbiorą dane nt zadań 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem w celu opracowania zaleceń (m.in.: obserwacje bezpośrednie, analiza danych).

 

ZAD. 2 - Opracowanie rekomendacji w obszarach objętych monitoringiem dla 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (II.2018-IX.2018)

.ZM1-5 przeprowadzą analizę zebranych danych nt działań poszczególnych 56 instytucji w obszarach objętych monitoringiem. Na tej podstawie zostaną stworzone przez ZM1-5 rekomendacje nt dostosowania stanu faktycznego 56 badanych instytucji do postanowień Konwencji. Przy opracowywaniu rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań przez jednostki administracji rządowej i samorządowej będą uwzględnione standardy rekomendacji określonego w regulaminie konkursu, w tym tworzone wg metody MoSCoW w podziale na możliwe do wykorzystania przez instytucję i zweryfikowanie w trakcie- i po zakończeniu projektu.

Po zakończeniu analizy danych i opracowaniu rekomendacji eksperci przygotują (wg dok. Konkursowej) 56 Raporty Wstępne z monitoringu, które zostaną przekazane do odpowiednich osób w 56 instytucjach monitorowanych z potwierdzonym odbiorem. Poszczególne instytucje dokonają analiz dotyczących ich raportów i po naniesieniu uwag przekażą odpowiednim ZM1-5 (w terminie do 30 dni od otrzymania raportu).

ZM1-5 przeanalizują ewentualne uwagi z 56 instytucji monitorowanych. Zrealizują 56 udokumentowanych spotkań podsumowujących z udziałem odpowiednich reprezentantów instytucji monitorowanych, podczas których będzie opracowanych 56 Raportów Końcowych z monitoringu wraz z rekomendacjami dla każdej instytucji. Raporty będą podpisane przez ZM oraz reprezentantów instytucji monitorowanej.

 

ZAD. 3 - Weryfikacja wykorzystania wypracowanych rekomendacji do zmian w zakresie realizowanych zadań w 56 badanych jednostkach administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (X.2018-III.2019)

ZM1-5 zorganizują wizyty weryfikacyjne w poszczególnych 56 badanych instytucjach, których celem będzie ocena stopnia wykorzystania rekomendacji będących wynikiem monitoringu. W poszczególnych wizytach będą uczestniczyć odpowiednie ZM1-5 i przedstawiciele instytucji monitorowanych. W toku wizyty ZM1-5 ocenią co najmniej te typy rekomendacji, które zakwalifikowano jako możliwe do wykorzystania i weryfikacji w trakcie trwania projektu na podstawie "Listy weryfikacyjnej rekomendacji" i „Listy kontrolnej rekomendacji”. Ustalenia podczas wizyt weryfikacyjnych będą udokumentowane w 56 Raportach Weryfikacyjnych opracowanych przez ekspertów i podpisanych przez ZM oraz os. uprawnione z instytucji monitorowanej. Wnioskodawca przekaże do IOK wyniki weryfikacji.

Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych w proj. monitoringów, na podstawie wszystkich raportów końcowych i weryfikacyjnych, Wnioskodawca opracowuje Raport Zbiorczy z monitoringu. Raport zbiorczy będzie stanowić podsumowanie proj. i zawierać m.in.: opis przebiegu monitoringów poszczególnych instytucji, opis barier oraz analizę porównawczą we wdrażaniu i przestrzeganiu Konwencji. Raport Zbiorczy przedkładany jest do akceptacji Komitetowi Sterującemu.

 

DO POBRANIA:

Karta Usług Doradczych.DOC

Karta Usług Doradczych. PDF

Rekomendacje MRPiPS

Rekomendacje Marszałka WL

Konwencja ONZ o prawach os. niepełnosprawnych

Metodologia prowadzenia monitoringu

 

MATERIAŁY PROMOCYJNE:

Papier firmowy_kol

Papier firmowy_cz-b

Plakat.JPG

Plakat.PDF

 

ZAPYTANIA OFERTOWE:

Zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu monitorującego jednostki administracji w woj. lubelskim w zakresie przestrzegania Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

 

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 dot. wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych w zakresie: doradztwa prawego, dostępności budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, dostosowania informacji na stronach internetowych WWW do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz edukacji włączającej:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 1/FW/LGnS/PDiB/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Minimalny zakres pytań monitoringowych (Załącznik nr 4)

Matryca diagnostyczna - dostępność (Załącznik nr 5)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 6)

 

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 dot. wyboru ekspertów, którzy zorganizują i przeprowadzą zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

 

Zapytanie ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. monitoringu monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych:

Publikacja wyników – baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 1/FW/LGnS/EM/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

 

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz monitorujących jednostki administracji w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ os. niepełnosprawnych:

Publikacja wyników - baza konkurencyjności

Zapytanie Ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 

Formularz Oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

Zapytanie_cena_eksperci ds. badań i analiz 

 

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel.: 81 533 12 17, 81 534 70 04, 791 306 086

biuro@flop.lublin.pl, www.flop.lublin.pl

 

BIURO PARTNERA PROJEKTU 1:

Fundacja Wolności

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

tel.: 81 533 12 17, 513 979 597

kontakt@fundacjawolnosci.org, www.fundacjawolnosci.org

 

BIURO PARTNERA PROJEKTU 2:

Związkiem Stowarzyszeń - Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

20-400 Lublin, ul. Leszczyńskiego 23

tel. 81 533 10 22, 81 532 83 46

lfoon.lublin@gmail.com

 

 

Wstecz