Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zrealizowane

Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 25.06.2018
Zrealizowane >>

 

INFORMACJE O PROJEKCIE

 

Projek „Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. 

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej 65 osób, w wieku15-29 lat, zaliczanych do tzw. młodzieży NEET, zamieszkałych w powiecie puławskim w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zaliczane są do tzw. młodzieży NEET, spełniające łącznie następujące warunki formalne:

a) ukończyły 15 rok życia i na dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie i otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyły 29 roku życia,

b) posiadają niskie kwalifikacje,

c) bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym niepełnosprawne,

d) zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu puławskiego w województwie lubelskim.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),

c) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu puławskiego w województwie lubelskim w okresie: od 01.05.2016 r. do 30.06.2017 r.

 


ZAKRES UDZIELANEGO WSPARCIA 

1. Poradnictwo psychologiczne, w tym na etapie rekrutacji (łącznie 130 godz.).

2. Doradztwo zawodowe - zakłdające realizację indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (łącznie 260 godz., śr. 4 godz./UP). Wynikiem doradztwa zawodowego będzie przygotowanie dla wszystkich UP Indywidualnych Planów Działania (IDP), które będą narzędziami pozwalającymi udzielić wysokiej jakości oferty wsparcia w projekcie. Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z UP.

3. Pośrednictwa pracy - zakładające realizację indywidualnych spotkań z pośrednikiem pracy (łącznie 260 godz., śr. 4 godz./UP), które pomogą w znalezieniu zatrudnienia zgodnie z uzyskanymi umiejętnościami, kompetencjami lub kwalifikacjami w projekcie. Pośrednik pracy pomorze znaleźć pracę 65 UP, którzy skorzystali z oferty wsparcia w projekcie (m.in.: wyszukiwanie ofert pracy, analiza ofert, kontakty z pracodawcą). Terminy spotkań będą ustalane indywidualnie z UP. Każdemu UP po zakończeniu staży zawodowych zostaną zapewniona, co najmniej jedna oferta zatrudnienia.

Projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej:

a)    co najmniej 17% UP – os. niepełnosprawne,

b)    co najmniej 35% UP – os. długotrwale bezrobotne,

c)    co najmniej 36% UP – os. o niskich kwalifikacjach,

d) co najmniej 43% UP – os. nie kwalifikujące się do żadnej z w/w grup

4.  Warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne - zajęcia będą prowadzone w 5 grupach 13-os. w ośrodkach konferencyjno-szkoleniowych na terenie powiatu puławskiego. W trakcie szkolenia uczestnicy zbudują swój obraz idealnej pracy i zastanawiają się, jakie miejsce pracy będą dla nich najbardziej odpowiednie.

PROGRAM warsztatów (7 godz.):

M1. Określenie kompetencji zawodowych i psychospołecznych.

M2. Techniki aktywnego poszukiwania pracy.

5. Szkolenia zawodowe  - podnoszące umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje w zakresie usług turystycznych wraz z branżowym językiem angielskim zakończone egzaminem i certyfikatem. Uczestnicy projektu będą mogli wybrać jedno szkolenie w zakresie usług turystycznych (obejmujące teorię - 40 godz. i praktykę - 50 godz.) wraz nauką branżowego języka angielskiego prowadzonego metodą szybkiego nauczania Colina Rose (120 godz.) zgodnie z wypracowanym IPD: 

a)    Pracownik biura podróży z branżowym językiem angielskim,

b)    Kelner–barman-barista z branżowym językiem angielskim,

c)    Recepcjonista w hotelarstwie z branżowym językiem angielskim.

Za udział w szkoleniach UP otrzymają stypendia szkoleniowe wg stawki godzinowej w wysokości 8,54 zł brutto z pochodnymi pracodawcy. Ponadto za udział w szkoleniach UP przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeżeli miejsce realizacji szkolenia będzie inne niż miejsce zamieszkania.

6. Staże zawodowe - będą odbywały się zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w IPD, w tym odbytymi szkoleniami, w ramach umów stażowych zawieranych na okres 3 miesięcy. Staże zawodowe będą zgodne z Europejskimi i Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży u lokalnych pracodawców na terenie województwa lubelskiego. Za udział w stażach zawodowych UP otrzymają miesięczne stypendia stażowe w wysokości 1281,16 zł brutto z pochodnymi pracodawcy. Ponadto za udział w stażach UP przysługuje zwrot kosztów dojazdu, jeżeli miejsce realizacji stażu będzie inne niż miejsce zamieszkania.

Do pobrania:

Opinia pracowcy z odbytego stażu zawodowego

Sprawozdanie końcowe z odbytego stażu zawodowego

Karta poradnictwa psychologicznego

Karta doradztwa zawodowego

Karta pośrednictwa pracy

Umowa o organizację stażu zawodowego.DOC

Umowa o organizację stażu zawodowego.PDF

Regulamin zwrotu kosztów dojazdu,PDF

Zał. 1_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zał. 2_Oświadczenie przewoźnika 

Regulamin uczestnictwa w projekcie.PDF

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy.PDF

Zał. 1_Formularz zgłoszeniowy.DOC

Zał. 2_Oświadczenie uczestnika.PDF

Plakat.JPG

Ulotka_1a.PDF

Ulotka_1b.PDF

Tabliczka.PDF

Papier firmowy_kolor.DOC

Paier firmowy_kolor_nr.DOC

Papier firmowy_cz-b.DOC

Papier firmoy_cz-b_nr.DOC

ZAPYTANIA OFERTOWE

Formularz oferty wykonawcy w ramach procedury rozeznania rynku w zakresie świadczenia usług - doradcy zawodowego, trenera, psychologa, posrednika pracy

Oświadczenie

Zapytanie ofertowe_1/FLOP/POWER/DZ/2016

Edytowano: 25.06.2018 o 23:45

Wstecz