Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zrealizowane

Młodzież NEET na START
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 02.04.2019
Zrealizowane >>

 

Projek „Młodzież NEET na START" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej 64 osób, w wieku 15-29 lat, zaliczanych do tzw. młodzieży NEET, zamieszkałych w powiecie puławskim w województwie lubelskim, jako istotnego czynnika zwiększenia możliwości trwałego zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

Grupę docelową projektu stanowią 64 osoby w ieku: 15-29 lat, bez pracy (w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy i osoby niepełnosprawne),

które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET (wg def. PO WER 2014-2020, z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w

1.3.1 PO WER wg SZOOP) zamieszkałych w rozumieniu przepisów KC na terenie powiatu puławskiego w woj. lubelskim. Preferowane będą os. o niskich

kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie).

Bezpośrednie wsparcie w projekcie otrzyma 64 osoby (co najmniej 60%K), w tym: 

- co najmniej 80% uczestników to osoby bierne zawodowo,

- co najmniej 10% uczestników to osoby długotrwale bezrobotne,

- co najmniej 30% uczestników to osoby z niepełnosprawnościami

 

Uczestnikami projektu mogą być osoby zaliczane są do tzw. młodzieży NEET, spełniające łącznie następujące warunki formalne:

a) ukończyły 15 rok życia i na dzień przystąpienia do projektu/rozpoczęcia udziału w projekcie i otrzymania pierwszej formy wsparcia nie ukończyły 29 roku życia,

c) bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym niepełnosprawne,

d) zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu puławskiego w województwie lubelskim.

Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

a) nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

b) nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym rozumianym jako, kształcenie w formach szkolnych w trybie dziennym),

c) nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).

Projekt będzie realizowany na terenie powiatu puławskiego w województwie lubelskim w okresie: od 01.04.2017 r. do 30.09.2018 r.

 

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-037 Lublin, al. Racławickie 22

tel.: 81 533 12 17, 81 534 70 04, 881 585 450 

mlodziezstart.flop@onet.plwww.flop.lublin.pl 

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godz.: 09.00-15.00


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REKRUTACJA

http://www.flop.lublin.pl/media/Regulamin Uczestnictwa START(1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zal nr 1 Formularz rekrutacyjny START(1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zal nr 2 Oswiadczenie uczestnika projektu START.docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zal nr 3 Oswiadczenie uczestnika projektu START 2.docx

http://www.flop.lublin.pl/media/NOWE Oświadczenie uczestnika projektu RODO.doc

 

ZWROTY KOSZTÓW DOJAZDU

http://www.flop.lublin.pl/media/Regulamin zwrotu kosztów dojazdu START.docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_1_Wniosek o zwrot kosztów dojazdu(2).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_2_ZAŚWIADCZENIE PRZEWOŹNIKA - zwrot kosztów dojazdu(2).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_3_OŚWIADCZENIE O CENIE BILETU - zwrot kosztów dojazdu (1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_4_Umowa użyczenia samochodu - zwrot kosztów dojazdu (2) (1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_5_Oświadczenie uczestnika osoby dowożonej - zwrot kosztów dojazdu (3).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Zał_6_OŚWIADCZENIE osoby dowożącej o dowożeniu Uczestnika Projektu - zwrot kosztów dojazdu (1).docx

http://www.flop.lublin.pl/media/ZWROT KOSZTOW DOJAZDU START NOWY.docx

 

SZKOLENIA I STAŻE

http://www.flop.lublin.pl/media/REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW.docx


 

HARMONOGRAM PROWADZONYCH DORADZTW (PSYCHOLOG I DORADCA ZAWODOWY - OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH PLANÓW DZIAŁANIA)

HARMONOGRAM PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO

 

HARMONOGRAM OPRACOWANIA IPD

 

 

HARMONOGRAM SZKOLENIE AKTYWIZUJĄCO - MOTYWACYJNE I SZKOLENIA ZAWODOWE

http://www.flop.lublin.pl/media/Harmonogram warsztaty aktywizujące i szkolenia zawodowe GR I.docx

http://www.flop.lublin.pl/media/Harmonogram warsztaty aktywizujące i szkolenia zawodowe GR II.docx

http://www.flop.lublin.pl/media/harmonogram szkolenia kelner-barman-barista i warsztatów aktywizacyjnych gr_ 3 i 4.xlsx

http://www.flop.lublin.pl/media/Aktualizacja harmonogramu szkolenia opiekun osób starszych i warsztatów aktywizacyjncyh gr_ 5 i 6.xlsx

http://www.flop.lublin.pl/media/harmonogram szkolenia kelner-barman-barista i warsztatów aktywizacyjnych gr_ 7 i 8(1).xlsx

 


WYKAZ MIEJSC STAŻOWYCH

http://www.flop.lublin.pl/media/Lista miejsc staży - START RODO.docx

 
Wstecz