Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Realizowane

Proaktywni 60+ do CELU
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 04.04.2019
Realizowane >>

 

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Projekt „Proaktywni 60+ do CELU” jest dofinansowany z Rządowego Programu Na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS). Realizatorem projektu Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP). Projekt stanowi kontynuację i zarazem ostatni etap zrealizowanych przez FLOP trzech edycji projektów „Proaktywni 60+ na START” w ramach poprzednich edycji programu ASOS 2016, ASOS 2017 i ASOS 2018.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • Zwiększenie poziomu wpływu osób w wieku 60 lat i więcej, na kształtowanie miejskiej polityki senioralnej.
  • Zwiększenie aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60 lat i więcej.
  • Zwiększenie rozwoju inicjatyw lokalnych/kampanii społecznych promujących działania na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów na poziomie dzielnic miejskich
  • Zwiększenia zaangażowania osób w wieku 60 lat i więcej, w rozwój dziennikarstwa obywatelskiego i mediów obywatelskich.

GRUPĘ DOCELOWĄ projektu stanowią osoby starsze w wieku 60 lat i więcej, zam. na terenie miasta Lublin w woj. lubelskim. W projekcie założono, że bezpośrednie wsparcie w formie szkoleń z elementami doradztwa „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego” z elementami doradztwa w projekcie uzyska łącznie 45 osób (co najmniej 60% kobiet) w wieku 60 lat i więcej, z 9 dzielnic miejskich objętych wsparciem w projekcie, tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków.

 

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

ZAD. 1 - Przygotowanie i realizacja spotkania informacyjnego otwierającego realizację projektu\

Realizację projektu "Proaktywni 60+ do CELU" otworzy spotkanie informacyjno-inauguracyjnego w Lublinie. W 4 godz. spotkaniu weźmie udział co najmniej 45 kandydatów na uczestników projektu reprezentujących środowisko senioralne z 9 dzielnic mieszkaniowych Lublina tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków.Podczas spotkania zostaną przedstawione główne założenia projektu, w tym program i harmonogram zajęć itp. Uczestnicy będą mogli zgłosić swoje uwagi i propozycje dot. realizacji projektu. Spotkanie będzie moderowane przez Animatora lokalnego.

 

ZAD. 2 - Przygotowanie i realizacja kampanii społecznej promującej działania na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów w dzielnicach miejskich Lublina

W projekcie przewidziano realizację kampanii społecznej „Proaktywni 60+ do CELU” promującej działania na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów w 9 dzielnicach miejskich Lublina, które nie były objęte wsparciem w poprzednich trzech edycjach projektu (tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków). Kampania społeczna będzie promowana w mediach społecznościowych oraz w mediach lokalnych (artykuły sponsorowane). Kampanię społeczną będą wspierać 45 uczestników programu edukacyjnego „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego”, pozwalającego nabyć wiedzę oraz umiejętności w zakresie dziennikarstwa obywatelskiego i mediów obywatelskich. Seniorzy pełniący rolę dziennikarzy obywatelskich samodzielnie przygotują 45 autorskich artykułów lub fotoreportaży o tematyce istotnej dla środowiska senioralnego oraz mieszkańców dzielnic, które będą upowszechniane w formie m.in. 9 sponsorowanych artykułów w gazetach lokalnych, jak też zamieszczać w popularnych mediach społecznościowych (np. Facebook, YouTube). Integralną częścią kampanii społecznej będzie utworzenie w 9 opisywanych dzielnicach koalicji na rzecz promocji aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej osób w wieku 60+ z udziałem przedstawicieli: seniorów, organizacji senioralnych, Zarządów Rad Dzielnic, Rady Seniorów Miasta Lublin itp.

Zaplanowano przygotowanie i realizację przez dzielnicowe koalicje seniorów kroczących debat publicznych w formie tematycznych „Kawiarenek obywatelskich” z udziałem łącznie 180 uczestników (śr. 20 os./kawiarenkę). Kawiarenki będą trwały po śr. 4 godz. Spotkania będą moderowane przez Animatora lokalnego. Podczas spotkań w sposób partycypacyjny zostaną wypracowane tematy projektów społecznych dotyczących m.in.: inicjatyw lokalnych, budżetu obywatelskiego, programu „Dzielnice Kultury”. Spotkania też będą okazją do konsultacji Zarządu Rad Dzielnic z seniorami dot. planowanych wydatków z corocznej rezerwy celowej. Ze spotkań będą sporządzane notatki. Podczas spotkań zostaną wypracowane m.in. 9 rekomendacji dla Rady Seniorów Miasta Lublin.

Przy czym 9 dzielnicowych koalicji seniorów utworzonych w poprzednich edycjach projektu „Proaktywni 60+”, z terenu 18 dzielnic mieszkaniowych Lublina, będzie dysponować budżetem w wysokości po śr. 1500 złotych, na zorganizowanie inicjatyw lokalnych/kampanii społecznych na rzecz aktywizacji społecznej i partycypacji obywatelskiej seniorów w swoich dzielnicach.

ZAD. 3 - Zdiagnozowanie potrzeb osób w wieku 60 lat i więcej, w dzielnicach Lublina w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie badań potrzeb seniorów w zakresie rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej. Badania ankietowe będą prowadzone wśród 180 przedstawicieli osób w wieku 60 lat i więcej, zamieszkałych w 9 dzielnicach Lublina (śr. 20 os./dzielnicę): tj. Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów-Zadębie, Konstantynów, Sławinek, Stare Miasto, Szerokie i Wrotków. Badania będą dotyczyć takich obszarów m.in.: uczestnictwo w wyborach, konsultacjach społecznych i budżecie obywatelskim poczucie wpływu na wydarzenia w mieście i w dzielnicach, zainteresowania działaniami władz lokalnych. Z badań powstanie raport końcowy. Raport z badań będzie bezpłatnie udostępniany w formie publikacji elektronicznej w Internecie oraz papierowej (broszury) w nakładzie 400 szt. Raport będzie zawierał rekomendację dla Rady Seniorów Miasta Lublin.

 

Raport z badań  A. Biały „Diagnoza potrzeb osób starszych (60+) ..."

ZAD. 4 - Przygotowanie i realizacja szkolenia z elementami doradztwa „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego” przygotowującego 45 seniorów do pełnienia roli dziennikarzy obywatelskich

Projekt zakłada realizację 3 edycji szkolenia „Paszport do Dziennikarstwa Obywatelskiego” po 40 godz. (łącznie 120 godz.). Szkolenia modułowe będą prowadzone w trzech 15-osobowych grupach (łącznie 45 os.). Uczestnicy szkolenia nabędą podstawowa wiedzę i umiejętności pozwalające pełnić zarówno rolę dziennikarzy obywatelskich (prawo prasowe, prawa i obowiązki dziennikarza, gdzie szukać interesujących tematów, jak korzystać z mediów społecznościowych, jak przygotować ciekawy artykuł prasowy lub fotoreportaże, praca z dyktafonem, aparatem cyfrowym, komputerem, techniki tworzenia prezentacji multimedialnych itp.), jak też lokalnych animatorów i rzeczników rozwoju aktywności społecznej i partycypacji obywatelskiej w swoich dzielnicach mieszkaniowych (kampanie społeczne, zajmowanie stanowisk, przygotowywanie postulatów, wystąpienia publiczne i autoprezentacja, organizacja spotkań, moderowanie debatach itp.). Seniorzy uczestniczący w szkoleniach będą mogli na zasadzie multiplikacji przekazywać nabytą wiedzę w swoim środowisku lokalnym. Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie ukończenia szkolenia (wg MEN z zakresem i liczbą godz.). Integralną częścią szkolenia będzie możliwość skorzystania z doradztwa indywidualnego uzupełniających wiedzę i umiejętności w zakresie tematyki szkoleń, w wymiarze 90 godz. (śr. 2 godz./os.).

 

 

ZAD. 5 - Przygotowanie i realizacja konferencji „Lublin Miastem Przyjaznym dla Seniorów” upowszechniającej wyniki projektu

Projekt zakłada realizację konferencji „Lublin Miastem Przyjaznym dla Seniorów” upowszechniającej wyniki projektu. W konferencji weźmie udział 60 przedstawicieli m.in.: środowiska seniorów, Zarządów Rad Dzielnic, samorządu miejskiego, organizacji pozarządowych i mediów lokalnych. Podczas konferencji nastąpi uroczyste rozdanie zaświadczeń udziału w projekcie dla jego uczestników. Spotkanie 5 godz. będzie moderowane. Zaplanowano wystąpienia ekspertów/panelistów oraz panel dyskusyjny. Dla uczestników przewidziano materiały konferencyjne i catering.

 

DO POBRANIA:

Prezentacja A. Biały "Diagnoza potrzeb osób w wieku 60+"

Prezenracja "Lublin Miastem Przyjaznym dla Seniorów" 

Formularz zgłoszeniowy.PDF

Formularz zgłoszeniowy.DOC

Papier firmowy.DOC

Karta Inicjatywy Lokalne.DOC

Karta Inicjatywy Lokalne.PDF

Sprawozdanie Inicjatywy Lokalne.DOC

Sprawozdanie Inicjatywy Lokalne.PDF

Harmonogram Kawiarenek Obywatelskich.PDF

Harmonogram szkolenia Gr.1.PDF

Harmonogram szkolenia Gr.2.PDF

Harmonogram szkolenia Gr.3.PDF

Lista Obecności Kawiarenka Obywatelska.DOC

Lista Obecności Kawiarenka Obywatelska.PDF

Notatka Kawiarenka Obywatelska.DOC

 

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel.: 81 533 12 17, 502 280 968

biuro@flop.lublin.plwww.flop.lublin.pl

 

Wstecz