Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

ROZEZNANIE RYNKU 1/START/FLOP/RR/2017
Napisał(a): Piotr Marzęda dnia 20.07.2017
Aktualności >>

 Lublin. 20.07.2017 r.

Znak sprawy nr: 1/START/FLOP/RR/2017

 

Zamawiający:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich

Organizacji Pozarządowych

ul. Krakowskie Przedmieście 53

20-076 Lublin

Adres biura: Aleje Racławickie 22

20-037 Lublin  
REGON: 431238297, KRS: 0000009613

ROZEZNANIE RYNKU

na świadczenie usług - przeprowadzenie identyfikacji potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz przeprowadzenie Grupowego Poradnictwa Zawodowego „Warsztatów aktywizacyjno - motywacyjnych” w ramach realizacji projektu „Młodzież NEET na START”.

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych działając zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami zaprasza do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku, celem wyłonienia wykonawcy usług przeprowadzenia identyfikacji potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz przeprowadzenie Grupowego Poradnictwa Zawodowego „Warsztatów aktywizacyjno - motywacyjnych”  w projekcie „Młodzież NEET na START” numer umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-06-0113/16-00.

Projekt realizowany jest od 1 kwietnia 2017r. do 30 września 2018r.  i jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Działanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wyłonienie wykonawców usług przeprowadzenia identyfikacji potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz przeprowadzenie Grupowego Poradnictwa Zawodowego „Warsztatów aktywizacyjno - motywacyjnych” w projekcie „Młodzież NEET na START” numer umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-06-0113/16-00.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności zawodowej 64 os. młodych co najmniej 60%), w wieku: 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniutzw. młodzież NEET (w szczególności osoby niezarejestrowaniw urzędach pracy), o niskich kwalifikacjach i zamieszkałych na ternie pow. puławskiego w woj. lubelskim, do IX.2018. 

 

I. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

ul. Krakowskie Przedmieście 53 20-076 Lublin

Adres biura: Aleje Racławickie 22 20-037 Lublin  

e-mail: mlodziezstart.flop@onet.pl

Tel./Fax.: 81 533 12 17

Tel. 881 585 450

NIP: 712-25-96-144, REGON: 431238297, KRS: 0000009613

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.    Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy świadczącego osobiście usługi w zakresie doradztwa zawodowego dla 64 uczestników Projektu, w wymiarze 256 godz. – poradnictwo zawodowe i 56 godz., warsztaty aktywizacyjno-motywacyjne, łącznie 312 godzin, w tym:

Zadanie 1.

 

Identyfikacja potrzeb zawodowych z tworzeniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) będzie realizowana w wymiarze łącznym 256 godz. (64 os./4 godz.).

Diagnoza obejmować będzie następujące zagadnienia: zdiagnozowanie posiadanych kompetencji zawodowych, identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy, identyfikacja oczekiwań uczestników projektu, ustalenie indywidualnej oceny zawodowej i celów, poznanie mocnych i słabych stron, ustalenie potrzeb szkoleniowych, podjęcie decyzji zawodowej, zwiększenie szans na zatrudnienie, wypracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego.

Efektem przeprowadzenia diagnozy będzie Indywidualny Plan Działania (IPD) dla każdego Uczestnika Projektu.

 

Zadanie 2.

Grupowe szkolenie aktywnego poszukiwania pracy „Warsztaty aktywizująco – motywacyjne” będzie realizowane dla 64 os. (8 gr. x 7 godz.) w wymiarze łącznym 56 godz. (1 gr./ 7 godz.).

 

Poradnictwo/warsztaty aktywizujące będzie-dą obejmować następujące zagadnienia:

Trening odbywać się ma w nawiązaniu do realiów lokalnych. Warsztaty mają pomóc uczestnikom w określeniu kompetencji zawodowych i psychospołecznych. Uczestnicy podczas warsztatów podniosą umiejętności, z zakresu aktywnego poszukiwania zatrudnienia i nabędą kompetencje interpersonalne.

 

Ogółem: 256 godzin zegarowych doradztwa zawodowego indywidualnego, opracowanie 64 IPD dla 64 uczestników projektu, przeprowadzenie 56 godzin warsztatów aktywizująco - motywacyjnych dla uczestników projektu w tym coaching społeczno-motywacyjny (doradztwo zawodowe grupowe).

2.    Uczestnikami Projektu są osoby młode, w wieku 15-29 lat, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), posiadają niskie kwalifikacje, są bezrobotne, długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym niepełnosprawne, zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie powiatu puławskiego w województwie lubelskim.

3.    Miejsce wykonania zamówienia: na terenie woj. lubelskiego, dobierane zgodnie z potrzebami Uczestników projektu (wskazane przez Zamawiającego).

4.    Planowany termin wykonania zamówienia, zgodnie z harmonogramem Projektu: 01.08.2017 – 31.03.2018. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

5.    Kod zamówienia wg CPV:

85312320-8 - usługi doradztwa,

85121270-6 - usługi psychiatryczne lub psychologiczne.

Liczba godzin doradztwa zawodowego indywidualnego: 4 godziny/osoba, tj. 64 osoby x 4 godziny (łącznie 256 godzin).

Liczba opracowanych IPD: 64 dla 64 uczestników.

Liczba godzin poradnictwa grupowego „Warsztatów aktywizująco - motywacyjnych” w tym coachingu: 56 godzin (8 gr x 7 godzin).

1 godzina = 60 minut

Termin realizacji zamówienia: sierpień 2017 r. – marzec 2018 r. (dokładny termin i godziny zajęć będą ustalane indywidualne w porozumieniu z Zamawiającym).

Miejsce prowadzenia zajęć: na terenie woj. lubelskiego, dobierane zgodnie z potrzebami Uczestników projektu (wskazane przez Zamawiającego).

III. Wymagania:

 

Wykonawca prowadzący doradztwo zawodowe powinien łącznie spełniać następujące warunki:

1)   Posiadać wykształcenie wyższe.

2)   Posiadać uprawnienia do prowadzenia doradztwa zawodowego (tj. dyplom/certyfikat doradcy zawodowego i/lub studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego i/lub kursu z zakresu doradztwa zawodowego (ocena na podstawie kserokopii dyplomów/certyfikatów).

3)   Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

4)   Posiadać minimum 2-letnie doświadczenie lub co najmniej przeprowadzonych 200 godzin wsparcia w zakresie świadczenia usług poradnictwa psychologicznego. (wymagane CV)

Edytowano: 26.10.2017 o 11:42

Wstecz