Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują raporty nt monitorowanych 56 jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 25.04.2018
Aktualności >>

W dn. 24.04.2018 r. o godz. 12.00 w siedzibie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiającego), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

 1. Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,
 2. Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym:

 1. Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki):
 1. 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
 2. 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
 3. 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
 1. Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki):
 1. 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
 2. 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
 3. 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
 1. Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski):
 1. 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
 2. 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
 3. 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
 1. Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski):
 1. 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
 2. 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
 3. 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
 1. Subregion 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie:
 1. 4 Raporty Wstępne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.,
 2. 4 Raporty Końcowe (20 godz./raport), łącznie 80 godz.,
 3. 4 Raporty Weryfikacyjne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.

Zamówienie ofertowe było złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Partner Projektu 1) i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (Partner Projektu 2).

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Biurze projektu w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 53 oraz w dn. 04.04.2018 r. na stronach: www.flop.lublin.pl, https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1101579

 

Na podstawie analizy zgłoszonych ofert do udziału w postępowaniu dopuszczono oferty potencjalnych wykonawców, które spełniały łącznie wszystkie warunki udziału w postępowaniu, tj.:

 1. PCM – Zygmunt Klimczuk,
 2. Beata Romejko,
 3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner,
 4. Katarzyna Mastalerz-Jakus,
 5. Dariusz Wadowski,
 6. Arkadiusz Biały,
 7. Andrzej Juros.

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na realizację zamówienia w więcej niż w jednym wybranym Subregionie.

O wyborze ofert zadecydowały następujące kryteria punktowe:

A. Cena – max. 50 pkt.

B. Doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności – max. 5 pkt.

C. Doświadczenie zawodowe w zakresie wykonywania analitycznych opracowań – max. 40 pkt.

D. Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami (aspekt społeczny) – 5 pkt.

Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania 100 pkt.

 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów przez oferenta do realizacji wybrano oferty, które uzyskały największą liczbę punktów. Zamawiający udzielił zamówienie następującym Wykonawcom:

 1. Dariusz Wadowski - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) w wymiarze 520 godz. (78,33 pkt.) - 90,00 zł/godz.
 2. Dariusz Wadowski - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) w wymiarze 260 godz. (95,00 pkt.) - 50,00 zł/godz.
 3. Dariusz Wadowski - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 60,00 zł/godz.
 4. Arkadiusz Biały - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) w wymiarze 520 godz. (97,50 pkt.) - 90,00 zł/godz.
 5. Arkadiusz Biały - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) w wymiarze 260 godz. (97,50 pkt.) - 50,00 zł/godz.
 6. Arkadiusz Biały - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) w wymiarze 520 godz. (97,50 pkt.) - 60,00 zł/godz.
 7. Andrzej Juros - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 95,00 zł/godz.
 8. Andrzej Juros - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) w wymiarze 260 godz. (95,00 pkt.) - 50,00 zł/godz.
 9. Andrzej Juros - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 55,00 zł/godz.
 10. PCM – Zygmunt Klimczuk - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 90,00 zł/godz.
 11. PCM – Zygmunt Klimczuk - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) w wymiarze 260 godz. (95,00 pkt.) - 50,00 zł/godz.
 12. PCM – Zygmunt Klimczuk - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) w wymiarze 520 godz. (95,00 pkt.) - 60,00 zł/godz.
 13. Beata Romejko - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Wstępny w Subregionie 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie w wymiarze 160 godz. (87,86 pkt.) – 70,00 zł/godz.
 14. Beata Romejko - ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Końcowy w Subregionie 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie w wymiarze 80 godz. (87,86 pkt.) – 70,00 zł/godz.
 15. Beata Romejko -  ekspert ds. analizy danych opracowujący pod względem techniczno-merytorycznym Raport Weryfikacyjny w Subregionie 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie w wymiarze 160 godz. (87,86 pkt.) – 70,00 zł/godz.

 

Więcej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1101579

 

Do pobrania:

Protokół Komisji z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018

Wstecz