Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 26.04.2017
Aktualności >>

W dn. 26 kwietnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

1)    Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,

2)    Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

3)    Krzysztof Jakubowski – Specjalista ds. monitoringu.

dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/EBiA/2017 dot. wyboru 5 ekspertów ds. badań i analiz, którzy zorganizują i przeprowadzą badania w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

1)    doboru instytucji monitorowanych do badania,

2)    zebrania danych o instytucjach monitorowanych (analiza ankiet samooceny, wstępny przegląd w instytucji monitorowanej itp.)

3)    opracowania 56 Planów Monitoringu w instytucji,

4)    przeprowadzenia monitoringu,

5)    opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,

6)    zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Zamówienie ofertowe było złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Partner Projektu 1) i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (Partner Projektu 2).

Zakładana liczba godz. pracy jednego eksperta ds. badań i analiz w projekcie w ramach Zespołu Monitoringowego wynosi: 1210 godz. (22 m-c x 55 godz./m-c). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. realizacji zamówienia. 

Zamawiający dokonał wyboru ofert, które wpłynęły do dn. 24.04.2017 r. do godz. 23:59:59 oraz spełniały postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający udzielił zamówienia w poszczególnych częściach, następującym Wykonawcom:

1. Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki) - Dariusz Wadowski, ul. Puławska 18/38, 20-046 Lublin, data wpłynięcia oferty 20.04.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. badań i analiz - 50,00 zł/godz.

2. Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki) - Arkadiusz Biały, Ul. Elektryczna 59/29, 20-349 Lublin, data wpłynięcia oferty 24.04.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. badań i analiz - 55,00 zł/godz.

3. Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) - Andrzej Juros, Ul. Turkusowa 24/10, 20-572 Lublin, data wpłynięcia oferty 20.04.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. badań i analiz - 50,00 zł/godz.

4. Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski) - Zygmunt Klimczuk, Ul. Droga Męczenników Majdanka 181, 20-325 Lublin, data wpłynięcia oferty 24.04.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. badań i analiz - 50,00 zł/godz.

5. Subregion szczebla wojewódzkiego w Lublinie - Beata Romejko, Ul. Różana 22/18, 20-638 Lublin, data wpłynięcia oferty 24.04.2017, cena stawki godzinowej brutto z kosztami pracodawcy wynagrodzenia eksperta ds. badań i analiz - 45,00 zł/godz.

Publikacja wyników w https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wstecz