Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 dot. wyboru 5 ekspertów, którzy zrealizują zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI)
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 18.07.2017
Aktualności >>

W dn. 18 lipca 2017 r. o godz. 16.00 w siedzibie zamawiającego Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

1) Wojciech Dec – Koordynator projektu,

2) Katarzyna Barcikowska - Asystent koordynatora projektu,

3) Krzysztof Jakubowski – Specjalista ds. monitoringu

dokonała oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 dot. wyboru ekspertów, którzy zorganizują i przeprowadzą zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI) na potrzeby monitorowania jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim, pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in:

a) opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, rekrutację uczestników badań oraz przeprowadzenie łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI),

b) moderowanie łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), w wymiarze łącznie 68 godz. (śr. 4 godz./FGI),

c) transkrypcję z przeprowadzonych łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI),

d) opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, rekrutację uczestników badań oraz przeprowadzenie łącznie 36 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI),

e) transkrypcje z przeprowadzonych łącznie 36 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI).

Miejscem wykonania zamówienia jest województwo lubelskie. Przy czym eksperci będą realizować zamówienie na terenie powiatów wskazanym przez Zamawiającego w Subregionach 1-5, tj.:
1) Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubelski, puławski, kraśnicki),
2) Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, łukowski),
3) Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, łęczyński, świdnicki),
4) Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, tomaszowski, biłgorajski, janowski),
5) Subregion 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie.
Planowany termin wykonania zamówienia, zgodnie z harmonogramem Projektu: czerwiec – sierpień 2017 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Zamówienie ofertowe było złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Partner Projektu 1) i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (Partner Projektu 2).

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów przez oferentów do realizacji wybrano oferty, które uzyskały największą liczbę punktów. Zamawiający udzielił zamówienia w poszczególnych częściach, następującym Wykonawcom:

1.    Eksperci odpowiedzialni za opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, rekrutację uczestników badań oraz przeprowadzenie zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w Subregionach 1-5:

a)    Dariusz Wadowski, Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubelski, puławski, kraśnicki) – 90,00 pkt.

b)    Arkadiusz Biały, Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, łukowski) – 97,50 pkt.

c)    Andrzej Juros, Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, łęczyński, świdnicki) – 90 pkt.

d)    Zygmunt Klimczuk, Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, tomaszowski, biłgorajski, janowski) – 87,50 pkt.

e)    Beata Romejko, Subregion 5 (szczebla wojewódzkiego w Lublinie) – 95,00 pkt.

2.    Eksperci moderujący zogniskowane wywiady grupowe (FGI) w Subregionach 1-5:

a)    Dariusz Wadowski, Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubelski, puławski, kraśnicki) – 90,00 pkt.

b)    Arkadiusz Biały, Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, łukowski) – 97,50 pkt.

c)    Andrzej Juros, Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, łęczyński, świdnicki) – 90,00 pkt.

d)    Zygmunt Klimczuk, Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, tomaszowski, biłgorajski, janowski) – 87,50 pkt.

e)    Beata Romejko, Subregion 5 (szczebla wojewódzkiego w Lublinie) – 95,00 pkt.

3.    Eksperci wykonujący transkrypcje z przeprowadzonych zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w Subregionach 1-5:

a)    Beata Romejko, Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubelski, puławski, kraśnicki) – 95,00 pkt.

b)    Arkadiusz Biały, Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, łukowski) – 97,50 pkt.

c)    Beata Romejko, Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, łęczyński, świdnicki) – 95,00 pkt.

d)    Beata Romejko, Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, tomaszowski, biłgorajski, janowski) – 95,00 pkt.

e)    Beata Romejko, Subregion 5 (szczebla wojewódzkiego w Lublinie) – 95,00 pkt.

4.    Eksperci odpowiedzialni za opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, rekrutację uczestników badań oraz przeprowadzenie pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w Subregionach 1-4:

a)    Dariusz Wadowski, Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubelski, puławski, kraśnicki) – 90,00 pkt.

b)    Arkadiusz Biały, Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, łukowski) – 97,50 pkt.

c)    Andrzej Juros, Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, łęczyński, świdnicki) – 90,00 pkt.

d)    Zygmunt Klimczuk, Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, tomaszowski, biłgorajski, janowski) – 87,50 pkt.

5.    Eksperci wykonujący transkrypcje z pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) w Subregionach 1-4:

a)    Beata Romejko, Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubelski, puławski, kraśnicki) – 95,00 pkt.

b)    Arkadiusz Biały, Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, łukowski) – 97,50 pkt.

c)    Beata Romejko, Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, łęczyński, świdnicki) – 95,00 pkt.

d)    Beata Romejko, Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, tomaszowski, biłgorajski, janowski) – 95,00 pkt.

 

Więcej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042926

Wstecz