Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/PDiB/2017 dot. dot. wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 19.12.2017
Aktualności >>

W dn. 19 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiającego), ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin Komisja w składzie:

1) Wojciech Dec – Koordynator projektu, Prezes Zarządu FLOP,

2) Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 dot. wyboru Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych w zakresie:

1. Doradztwa prawnego obejmującego udzielanie indywidualnych/grupowych porad prawnych, przygotowania analiz i opinii dotyczących interpretacji przepisów prawnych z zakresu będącego przedmiotem badań monitoringowych zadań jednostek administracji publicznej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (w wymiarze łącznie 100 godz.), w tym:

a)    prawa zamówień publicznych itp. (w wymiarze 25 godz.),

b)    stosowania klauzul społecznych itp. (w wymiarze 25 godz.),

c)    dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych itp. (w wymiarze 25 godz.),

d)    odniesienia przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do prawa krajowego itp. (w wymiarze 25 godz.).

2. Doradztwa w zakresie dostępności budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami obejmującego udzielanie indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie projektów, analiz i opinii (w wymiarze łącznie 100 godz.), w tym:

a)    dostosowania infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnych itp. (w wymiarze 25 godz.),

b)    warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, standardów komunikacji przestrzennej oraz niwelowania barier architektonicznych itp. (w wymiarze 50 godz.),

c)    interpretacji przepisów prawa budowlanego i nadzoru technicznego itp. (w wymiarze 25 godz.).

3. Doradztwa w zakresie dostosowania informacji na stronach internetowych WWW do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obejmującego udzielanie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie analiz informatyczno-technicznych i opinii (w wymiarze łącznie 100 godz.), w tym: przestrzegania obowiązku dostosowania serwisów instytucji publicznych do standardu WCAG 2.0, pogłębionej i uproszczonej analizy 56 stron internetowych WWW instytucji publicznych wskazanych przez Zamawiającego pod kątem dostępności zgodności stanu serwisu z zaleceniami WCAG 2.0, wskazania propozycji rekomendacji dla webmasterów i redaktorów monitorowanych serwisów instytucji publicznych itp.

4. Doradztwa w zakresie edukacji włączającej dla osób z niepełnosprawnościami obejmującego udzielanie indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie analiz i opinii (w wymiarze łącznie 5 godz.), w tym: systemu kształcenia umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji, edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych, likwidacji barier w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, dostosowania regulacji organizacji wewnętrznych szkół do edukacji włączającej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami itp.

Zamówienie ofertowe było złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Partner Projektu 1) i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (Partner Projektu 2).

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów przez oferentów do realizacji wybrano oferty, które uzyskały największą liczbę punktów. Zamawiający udzielił zamówienia w poszczególnych częściach, następującym Wykonawcom:

1. Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piech, doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych (w wymiarze 25 godz.) - 59,00 pkt.

2. Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piech, doradztwo prawne w zakresie stosowania klauzul społecznych (w wymiarze 25 godz.) - 59,00 pkt.

3. Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piech, doradztwo prawne w zakresie dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych (w wymiarze 25 godz.) - 59,00 pkt.

4. Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Piech, doradztwo prawne w zakresie odniesienia przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do prawa krajowego (w wymiarze 25 godz.) - 59,00 pkt.

5. Jacek Pióro, doradztwo w zakresie dostępności budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami dot. dostosowania infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnych (w wymiarze 25 godz.) - 60,00 pkt.

6. Jacek Pióro, doradztwo w zakresie dostępności budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami dot. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, standardów komunikacji przestrzennej oraz niwelowania barier architektonicznych (w wymiarze 50 godz.) - 60,00 pkt.

7. Jacek Pióro, doradztwo w zakresie dostępności budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami dot. interpretacji przepisów prawa budowlanego i nadzoru technicznego (w wymiarze 25 godz.) - 60,00 pkt.

8. Mateusz Ciborowski, doradztwo w zakresie dostosowania informacji na stronach internetowych WWW do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (w wymiarze 100 godz.) – 75,00 pkt.

9. Małgorzata Kotowska, doradztwo w zakresie edukacji włączającej dla osób z niepełnosprawnościami (w wymiarze 5 godz.) - 60,00 pkt.

 

Więcej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1071698

 

Wstecz