Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego znak sprawy nr 2/FLOP/LGnS/PDiB/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu, który przeprowadzi monitoring zadań 13 jednostek administracji publicznej ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 03.01.2018
Aktualności >>

W dn. 2 stycznia 2018 r. o godz. 12.00 w biurze Fundacji Wolności w Lublinie przy al. Racławickie 22, Komisja w składzie:

1) Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu FW, Specjalista ds. monitoringu.

2) Wojciech Dec – Koordynator projektu,

3) Katarzyna Barcikowska – Asystent koordynatora projektu,

w imieniu Zamawiającego dokonała otwarcia ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/FW/LGnS/EM/2017 dot. wyboru eksperta ds. monitoringu, który zorganizuje i przeprowadzi badania w zakresie monitoringu zadań 13 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym m.in.:

  • przeprowadzenia monitoringu,
  • opracowania zaleceń i rekomendacji dla każdej z instytucji objętych monitoringiem,
  • zweryfikowania wykorzystania rekomendacji przez instytucje.

Zamówienie ofertowe było złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Lider Projektu) w partnerstwie z Fundacją Wolności (Zamawiający, Partner Projektu 1) i Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (Partner Projektu 2).

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu i w Biurze partnera projektu w Lublinie przy Al. Racławickie 22 oraz w dn. 21.12.2016 r. na stronach: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.plhttp://www.fundacjawolnosci.org/bip/index.php?id=218&id2=110, www.fundacjawolnosci.orgwww.flop.lublin.pl.

W wyznaczonym z zapytaniu ofertowym terminie od 21.12.2017 r. do 29.12.2017 r. do godz. 23:59:59 wpłynęły następujące oferty:

Na podstawie analizy zgłoszonych ofert do udziału w postępowaniu dopuszczono oferty potencjalnych wykonawców, które spełniały łącznie wszystkie warunki udziału w postępowaniu, tj.:

1) Tomasz Chuszcza.

Zakładana liczba godz. pracy jednego eksperta ds. monitoringu w projekcie w ramach Zespołu Monitoringowego wynosi: 585 godz. (13 m-c x 45 godz./m-c). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. realizacji zamówienia. Wykonawca mógł złożyć oferty częściowe na realizację zamówienia w więcej niż w jednym wybranym Subregionie, o którym mowa w rozdziale II. Opis przedmiotu zamówienia ust. 2 w Zapytaniu Ofertowym. Przy czym w toku wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie wybrany 1 ekspert ds. monitoringu, który będzie realizował przedmiot zamówienia w Zespole Monitoringowym odpowiedzialnym za Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski).

O wyborze ofert zadecydowały następujące kryteria punktowe:

  • Cena – max. 50 pkt.
  • Doświadczenie w obszarze problematyki niepełnosprawności – max. 10 pkt.
  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności strażniczej (tzw. watchdog) – max. 25 pkt.
  • Kompetencje w zakresie realizacji zadań monitoringowych – max. 10 pkt.
  • Posiadanie statusu osoby z niepełnosprawnościami (aspekt społeczny) – max. 5 pkt.

Maksymalna łączna liczba punktów możliwych do uzyskania 100 pkt.

Poniżej przedstawiono liczbę punktów przyznanych przez Komisję ofercie złożonej przez potencjalnego wykonawcę. 

 

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonych dokumentów przez oferenta do realizacji wybrano oferty, które uzyskały największą liczbę punktów. Zamawiający udzielił zamówienia następującemu Wykonawcy:

1) Tomasz Chuszcza, Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski) – 83,00 pkt.

 

Więcej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1077057

 

 

 

Wstecz