Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Realizowane

Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 26.10.2017
Realizowane >>

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim / Netzwerk zur Verbesserung der Situation von Menschen mit psychischen Behinderungen in der Woiwodschaft Lublin

 


 

GRANTODAWCA:

Projekt jest dofinansowany ze środków Aktion Mensch e.V.

 


 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

16 sierpnia 2017 r. – 15 luty 2019 r. (18 miesięcy)

 


 

PARTNERSTWO PROJEKTOWE:

 

 

 

Wnioskodawca:

Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.

Charles-de-Gaulle-Str. 4, 81737 München

NIEMCY

tel.: +49 89 306 11 - 0

fax: +49 89 306 11 - 111

info@paritaet-bayern.de

www.paritaet-bayern.de

 

 

Partner projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin

POLSKA

tel.: +48 81 534 70 04

biuro@flop.lublin.pl

www.flop.lublin.pl

 
 

 


 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, które ze względu na swoje ograniczenia potrzebują wsparcia w różnych obszarach życia społecznego na terenie województwa lubelskiego.

Projekt jest skierowany do:

 • osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, którzy w ograniczonym stopniu uczestniczą w życiu społecznym,
 • grup samopomocowych i inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi,
 • organizacji zajmujących się wsparciem psychosocjalnym i opieką zdrowotną.

Zapraszamy do udziału w projekcie instytucje i organizacje z terenu województwa lubelskiego, którym bliska jest problematyka poprawy sytuacji osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

 


 

CELE PROJEKTU:

 

Głównym celem projektu jest rozwój regionalnej sieci wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim. W skład sieci wejdą, działające na tym terenie, organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Podstawę sieci będą stanowić profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie -doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie.

Ponadto w sieciowanie zaangażowane będą - kliniki psychiatryczne, publiczne instytucje finansujące i świadczące usługi w tym zakresie, w szczególności: Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sieć będzie nawiązywać kontakty z odpowiednimi departamentami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (niektóre usługi mogą być finansowane bezpośrednio z budżetu MRPiPS).

Do głównych zadań sieci będzie należeć:

 • koordynowanie istniejących ofert wsparcia,
 • prowadzenie wstępnych konsultacji dla osób potrzebujących i ich rodzin (poradnictwo świadczone osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej) związanych z pośrednictwem/grupowaniem indywidualnych ofert pomocy w rozumieniu zarządzania przypadkiem (case management),
 • inicjowanie rozwoju nowych profesjonalnych usług, wzmacnianie zaangażowania organizacji samopomocowych oraz podejmowanie dalszych odpowiednich działań.

Działania sieci będą obejmować zarówno oferty samopomocy, jak i świadczenie profesjonalnej pomocy w zakresie terapii, pracy socjalnej i poradnictwa w następujących obszarach:

 • utrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia,
 • wsparcie koncepcji samopomocy, jak też pomocy rodzinom i ich otoczeniu, w tym inicjowanie lub wspieranie zaangażowania do 5 grup samopomocowych wchodzących w skład sieci,
 • wsparcie dla klientów i członków ich rodzin w zakresie korzystania z ustawowego finansowego i niefinansowego (pieniężnego i rzeczowego) wsparcia świadczonego przez instytucje publiczne.

Wiedza i doświadczenie poszczególnych organizacji, wchodzących w skład sieci, będzie wykorzystana poprzez utworzenie grupy ekspertów, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie dla projektu. Sieć będzie również dążyła do reprezentowania interesów osób dotkniętych opisywanym problemem, w szczególności w celu zapewnienia odpowiedniego finansowania pomocy ze środków publicznych.

Sieć utworzona w ramach projektu będzie kontynuowana swoje działania po zakończeniu projektu.

 


 

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

 

1. Zorganizowanie wizyty studyjnej w Bawarii (Niemcy) - II.2016.

W dn. 21-24 lutego 2016 r. delegacja Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych uczestniczyła w wizycie studyjnej w Bawarii (Niemcy) na zaproszenie Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e.V. Parytet Bawarski jest największym branżowym związkiem socjalnym w Bawarii zrzeszającym 800 organizacji członkowskich zajmujących się pracą socjalną. Celem wizyty było omówienie współpracy w zakresie utworzenia sieci organizacji pozarządowych w województwie lubelskim, która miałaby spowodować poprawę sytuacji osób ze schorzeniami i niepełnosprawnościami psychicznymi. Jednym z punktów programu wizyty było spotkanie w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Rządu Bawarii. W wyjeździe wzięli udział: Wojciech Dec – Prezes FLOP, Piotr Marzęda – Wiceprezes FLOP, Jolanta Król - Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin, Anna Płoszaj - Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Justyna Syroka - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

 

2Zatrudnienie personelu projektu – VIII.2017.

Za realizację projektu będzie odpowiadał koordynator projektu zatrudniony przez 18 miesięcy.

 

3. Zorganizowanie spotkania realizatorów projektu w Lublinie – VIII.2017.

W dn. 22-24 sierpnia 2017 r. odbyło się w Lublinie spotkanie przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z delegacją Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V., w ramach partnerskiego projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz organizacji zajmujących się wsparciem osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo na terenie Lubelszczyzny. Celem spotkania był m.in.: omówienie metod i procedur projektowych oraz wypracowanie wykazu instytucji tworzących sieć wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim.

 

4. Utworzenie i prowadzenie strony internetowej projektu – od X.2017.

Na potrzeby realizacji projektu będzie utworzona strona internetowa. Ponadto informacje o projekcie będą zamieszczane na Facebooku.

 

5. Przygotowanie pierwszego posiedzenia członków sieci – X.2017.

Przygotowanie pierwszego spotkania członków sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim, będzie dotyczyć m.in.: opracowania porządku obrad, przygotowania materiałów konferencyjnych oraz programu pracy i zasad współpracy. Sieć będzie składać się przede wszystkim z profesjonalnych organizacji i grup samopomocowych zajmujących się opieką psychiatryczną, które oferują usługi w zakresie m.in.: doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie.

 

6. Realizacja pierwszego posiedzenia członków sieci – XI.2017.

W dn. 27 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 odbyło się pierwsze spotkanie członków regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi. Celem spotkania było uzgodnienie zasad współpracy w ramach sieci, w tym: sposobu koordynowania i podejmowania decyzji, omówienia programu prac oraz wybór prelegentów. 

W skład sieci wejdą organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Podstawę działania sieci będą stanowić profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie. Ponadto do udziału w sieci współpracy zaproszone będą również m.in.: kliniki psychiatryczne, Akademia Medyczna w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Sieć będzie też nawiązywać kontakty z odpowiednimi departamentami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Poza tym członkowie sieci wybiorą skład 5-osobowej grupy ekspertów z województwa lubelskiego, która będzie składać się z wykwalifikowanych osób powołanych na podstawie rekomendacji następujących instytucji i organizacji:

 • Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
 • Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie (ROPS),
 • Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,
 • dwóch organizacji zajmujących się profesjonalnie wsparciem psychosocjalnym m.in. Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Sieć na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w woj. lubelskim stworzy wygodną platformę do współpracy profesjonalistów, osób chorujących, członków ich rodzin oraz będzie instrumentem wpływania na postawy społeczne wobec osób chorych psychicznie.

 

7. Przygotowanie i realizacja kolejnych posiedzeń członków sieci – od XII.2017.

W projekcie zaplanowano przygotowanie i realizację cyklicznych spotkań członków sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim. Zgodnie z programem prac odbędzie się ok. 9 posiedzeń członków sieci (z częstotliwością 1,5-2 m-c). Przy czym w razie potrzeby na spotkania sieci będą zapraszani zewnętrzni prelegenci oraz będą wykorzystywane raporty ekspertów. 

W dn. 11.12.2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się drugie spotkanie członków sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Podczas spotkania instytucje zapoznały się z deklaracją ideową przystąpienia do sieci. Ponadto dyskutowano nt działań podejmowanych przez sieć oraz o propozycjach instytucji, które zostaną zaproszone do współpracy. Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali o kandydatach na ekspertów, która będzie liczyć 5 osób.

 

8. Realizacja regularnych spotkań grupy ekspertów – od XII.2017.

W projekcie 5-osobowa grupa ekspertów będzie spotykać się we własnym gronie niezależnie od zebrań członków sieci. W tym zakresie zaplanowano ok. 9 spotkań ekspertów z udziałem koordynatora projektu, które będą realizowane z częstotliwością 1,5-2 m-c. Podczas zebrań będą omawiane postępy w osiągnięciu założonych merytorycznych celów projektu oraz w miarę potrzeby dokonywana ich aktualizacja.

Eksperci przygotują raport na temat zdrowia psychicznego w województwie lubelskim oraz roli organizacji i inicjatyw społecznych w tym zakresie. W razie potrzeby grupa ekspertów będzie mogła zapraszać zewnętrznych prelegentów oraz zlecać opracowanie pisemnych analiz na potrzeby spotkań sieciowych (w ramach budżetu projektu na te działania przeznaczono – 1.500,00 EUR).

 

9. Odwzorowanie („mapping“) struktur samopomocy w województwie lubelskim – I-II.2018.

W projekcie zostaną odwzorowane struktury samopomocy na mapie województwa lubelskiego (grupy ekspertów, koordynacja projektu). Ponadto zostanie dokonany wybór istniejących lub zainicjowane utworzenie do 5 organizacji samopomocy. Poza tym dla wybranych organizacji samopomocowych zaplanowano doradztwo w zakresie małych "budżetów wsparcia" (w ramach budżetu projektu na wsparcie organizacji samopomocowych przeznaczono - 1.250,00 EUR).

 

10. Włączenie wybranych organizacji samopomocowych do prac sieci – II-III.2018.

W projekcie zaplanowano włączenie wybranych organizacji samopomocowych do prac sieci (zaproszenie do udziału w spotkaniach sieci, włączenie do systemu zarządzania sprawami wstępnej konsultacji).

 

11. Realizacja wstępnych konsultacji dla klientów i członków ich rodzin – od III.2018.

Wstępne konsultacje dla klientów i członków ich rodzin będzie udzielał specjalista (zatrudniony w projekcie przez 12 miesięcy), który powinien posiadać kwalifikacje w zakresie: psychiatrii, psychologii lub pracy socjalnej. Do zadań specjalisty będzie należeć m.in.: łączenie istniejących ofert w kompletne pakiety dostosowane do sytuacji klienta, nawiązanie kontaktu i "skierowanie" do odpowiednich organizacji / instytucji. 

 

12. Zorganizowanie spotkania ewaluacyjnego w Lublinie – V.2018.

W 2-dniowym spotkaniu ewaluacyjnym w Lublinie wezmą udział realizatorzy projektu, w tym: 3 przedstawicieli z Niemiec, 6 przedstawicieli z Polski (w tym 3 os. spoza Lublina) oraz tłumacz.

Celem spotkania będzie dokonanie oceny dotychczasowego przebiegu projektu oraz osiągniętych wyników. Poza tym, jeżeli będzie to konieczne nastąpi korekta programu pracy.

 

13. Kontynuowanie realizacji projektu z uwzględnieniem wyników okresowej ewaluacji – od VI.2018.

Projekt będzie dalej realizowany z uwzględnieniem wyników okresowej ewaluacji. W tym zakresie będą kontynuowane m.in.: wstępne konsultacje, spotkania członków sieci, spotkania grupy ekspertów, prace z organizacjami samopomocy, prowadzenie strony internetowej.

 

14. Realizacja końcowej konferencji projektu w Lublinie połączonej z ewaluacją projektu – XII.2018.

W projekcie zaplanowano realizację końcowej konferencji projektu w Lublinie, która będzie połączona z ewaluacją projektu. Pierwszego dnia zaplanowano konferencję z udziałem 50 uczestników (w tym 20 os. spoza Lublina). Drugiego dnia odbędzie się spotkanie ewaluacyjne z udziałem ok. 10 realizatorów projektu, w tym 4 przedstawicieli z Niemiec i tłumacza.

 

15. Opublikowanie raportu w Internecie na temat zdrowia psychicznego w województwie lubelskim – I.2019.

W projekcie zaplanowano opublikowanie w Internecie raportu na temat zdrowia psychicznego w województwie lubelskim oraz roli organizacji i inicjatyw społecznych w tej dziedzinie.

 

16, Złożenie końcowego sprawozdania merytoryczno-finansowego projektu – II.2019.

Na zakończenie projektu zaplanowano opracowanie i złożenie końcowego sprawozdania merytoryczno-finansowego projektu. Przy czym polski partner projektu będzie co pół roku przesyłał stronie niemieckiej sprawozdanie okresowe z realizacji projektu. Ponadto niemiecki partner będzie regularnie kontaktował się z koordynatorem projektu (zazwyczaj raz na miesiąc za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie).

 


 

DO POBRANIA:

List intencyjny.DOC

Papier firmowy.DOC

Papier firmowy.PDF

Plakat.PDF

Plakat.JPG

Baner.JPG

 


 

PERSONEL PROJEKTU:

Katarzyna Barcikowska – Koordynator projektu: katarzyna.flop@gmail.com, tel. 791 306 086

Wojciech Dec - Specjalista ds. monitoringu, informacji i promocji: wojciech.dec@wp.pl, tel. 668 548 249

 

BIURO PROJEKTU:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

tel.: 81 533 12 17, 81 534 70 04, 791 306 086

biuro@flop.lublin.plwww.flop.lublin.pl

 

Wstecz