Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zrealizowane

Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 02.04.2019
Zrealizowane >>

TYTUŁ PROJEKTU:

Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim / Netzwerk zur Verbesserung der Situation von Menschen mit psychischen Behinderungen in der Woiwodschaft Lublin

GRANTODAWCA:

Projekt jest dofinansowany ze środków Aktion Mensch e.V.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

16 sierpnia 2017 r. – 15 luty 2019 r. (18 miesięcy)

PARTNERSTWO PROJEKTOWE:

 

 

Parytetowy Związek Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.

Charles-de-Gaulle-Str. 4, 81737 München

NIEMCY

tel.: +49 89 306 11 - 0

fax: +49 89 306 11 - 111

info@paritaet-bayern.de

www.paritaet-bayern.de

 

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupę docelową projektu stanowią osoby z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym, które ze względu na swoje ograniczenia potrzebują wsparcia w różnych obszarach życia społecznego na terenie województwa lubelskiego.

Projekt jest skierowany do:

  • osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo, którzy w ograniczonym stopniu uczestniczą w życiu społecznym,
  • grup samopomocowych i inicjatyw na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi,
  • organizacji zajmujących się wsparciem psychosocjalnym i opieką zdrowotną.

Zapraszamy do udziału w projekcie instytucje i organizacje z terenu województwa lubelskiego, którym bliska jest problematyka poprawy sytuacji osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo.

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój regionalnej sieci wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim. W skład sieci wejdą, działające na tym terenie, organizacje pozarządowe i grupy samopomocowe, które będą wspierane przez instytucje publiczne. Podstawę sieci będą stanowić profesjonalne organizacje zajmujące się obszarem opieki psychiatrycznej oraz grupy samopomocowe, które oferują usługi w zakresie -doradztwa, terapii i ogólnej pomocy społecznej dla osób chorym psychicznie.

Do głównych zadań sieci będzie należeć:

  • koordynowanie istniejących ofert wsparcia,
  • prowadzenie wstępnych konsultacji dla osób potrzebujących i ich rodzin (poradnictwo świadczone osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej) związanych z pośrednictwem/grupowaniem indywidualnych ofert pomocy w rozumieniu zarządzania przypadkiem (case management),
  • inicjowanie rozwoju nowych profesjonalnych usług, wzmacnianie zaangażowania organizacji samopomocowych oraz podejmowanie dalszych odpowiednich działań.

Działania sieci będą obejmować zarówno oferty samopomocy, jak i świadczenie profesjonalnej pomocy w zakresie terapii, pracy socjalnej i poradnictwa w następujących obszarach:

  • utrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia jak najbardziej samodzielnego i aktywnego życia,
  • wsparcie koncepcji samopomocy, jak też pomocy rodzinom i ich otoczeniu, w tym inicjowanie lub wspieranie zaangażowania do 5 grup samopomocowych wchodzących w skład sieci,
  • wsparcie dla klientów i członków ich rodzin w zakresie korzystania z ustawowego finansowego i niefinansowego (pieniężnego i rzeczowego) wsparcia świadczonego przez instytucje publiczne.

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:

Zorganizowanie wizyty studyjnej w Bawarii (Niemcy) - II.2016.

 

W dn. 21-24 lutego 2016 r. delegacja Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych uczestniczyła w wizycie studyjnej w Bawarii (Niemcy) na zaproszenie Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V.Paritätischer Wohlfahrtsverband, Landesverband Bayern e.V. Parytet Bawarski jest największym branżowym związkiem socjalnym w Bawarii zrzeszającym 800 organizacji członkowskich zajmujących się pracą socjalną. Celem wizyty było omówienie współpracy w zakresie utworzenia sieci organizacji pozarządowych w województwie lubelskim, która miałaby spowodować poprawę sytuacji osób ze schorzeniami i niepełnosprawnościami psychicznymi. Jednym z punktów programu wizyty było spotkanie w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Rządu Bawarii. W wyjeździe wzięli udział: Wojciech Dec – Prezes FLOP, Piotr Marzęda – Wiceprezes FLOP, Jolanta Król - Stowarzyszenia Kobiet Gminy Sawin, Anna Płoszaj - Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych oraz Justyna Syroka - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.

Zorganizowanie spotkania realizatorów projektu w Lublinie – VIII.2017.

 

W dn. 22-24 sierpnia 2017 r. odbyło się w Lublinie spotkanie przedstawicieli Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych z delegacją Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii / Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V., w ramach partnerskiego projektu pt. „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz organizacji zajmujących się wsparciem osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo na terenie Lubelszczyzny. Celem spotkania był m.in.: omówienie metod i procedur projektowych oraz wypracowanie wykazu instytucji tworzących sieć wsparcia na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim.

Przygotowanie i realizacja kolejnych posiedzeń członków sieci – od XII.2017.

W dn. 27 listopada 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 odbyło się pierwsze spotkanie członków regionalnej sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi. Celem spotkania było uzgodnienie zasad współpracy w ramach sieci, w tym: sposobu koordynowania i podejmowania decyzji, omówienia programu prac oraz wybór prelegentów. 

W dn. 11.12.2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie odbyło się II spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Podczas spotkania instytucje zapoznały się z Deklaracją Ideową przystąpienia do sieci. Szczegółowe zasady współpracy oraz przedsięwzięć podejmowanych na podstawie Listu Intencyjnego, zostaną uregulowane w odrębnym porozumieniu o współpracy pomiędzy Stronami. Ponadto dyskutowano nt działań podejmowanych przez sieć oraz o propozycjach instytucji, które zostaną zaproszone do współpracy. Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali o kandydatach na ekspertów, która będzie liczyć 5 osób.

 

W dn. 15.01.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się III spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Podczas spotkania członkowie Sieci zapoznali się z kandydaturami konsultantów ds. zdrowia psychicznego, którzy będą udzielać wstępnych konsultacji w ramach utworzonych 4 Punktów Pierwszego Kontaktu dla osób ze schorzeniami psychicznymi i ich rodzin w woj. lubelskim (Subregiony: S1. Lubelski, S2. Bialski, S3. Chełmski, S4. Zamojski). Poza tym członkowie Siei zapoznali się z kandydaturami ekspertów, w skład których wejdą wykwalifikowane osoby powołane na podstawie rekomendacji instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy sytuacji osób chorych psychicznie i ich rodzin w regionie. Oprócz tego uczestnicy spotkania zaproponowali rozszerzenie członków Sieci o Pana Marka Miszczaka - Prezesa Lubelskiego Stowarzyszenia JESTEŚMY (organizacji członkowskiej Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawności w Lublinie). Na koniec dyskutowano o Grupach Samopomocy, które uzyskały wsparcie w ramach projektu.  

 

dn. 26.02.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się IV spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Celem spotkania było przedstawienie bieżących działań Sieci. Ponadto dr hab. Beata Pawłowska - II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie zaprezentowała wykłady „Problemy psychiczne u młodzieży" i "Rozpowszechnienie i wybrane czynniki ryzyka rozwoju problemów psychicznych u młodzieży".

W dn. 27 marca 2018 r. w Hotelu Victoria w Lublinie odbyło się V spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Celem spotkania było przedstawienie bieżących działań Sieci. Ponadto dr hab. Beata Pawłowska - II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej w Lublinie zaprezentowała wykład „Rehabilitacja psychiatryczna - cele, zadania i rodzaje”.

 

W dn. 24 kwietnia 2018 r. w Biurze Partycypacji Społecznej Urzędu Miasta Lublin przy ul. Bernardyńska 3, sala 109, odbyło się VI spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Celem spotkania było przedstawienie bieżących działań Sieci oraz ustalenie programu kolejnego spotkania sieci w dn. 23 maja 2018 r. z udziałem ekspertów z Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii (Lidera projektu).

 

W dn. 23 maja 2018 r. w Lublinie w Hotelu Victoria przy ul. Narutowicza 58/60 odbyło się VII spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Parytetowego Związku Organizacji Socjalnych - Kraju Związkowego Bawarii z Niemiec - Pan Davor Stubican, Pani Barbara Portenlänger oraz Pan Heiko Hüttenrauch.

 

W dn. 18 czerwca 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przy ul Grottgera 4 w sali 469 odbyło się VIII spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Kolejne spotkanie Sieci zaplanowano po przerwie wakacyjnej.

 

W dn. 12 września 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przy ul Grottgera 4 w sali 063 odbyło się IX spotkanie członków Sieci w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy związane z działalnością Sieci. Ponadto uczestnicy zapoznali się prelekcją dr Andrzeja Jurosa. Kolejne spotkanie zaplanowano 24 października 2018 r.

 

W dn. 25 października 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. Grottgera 4 w Sali 469 A odbyło się X spotkanie członków regionalnej Sieci na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim.Celem spotkania Sieci było omówienie bieżących działań Sieci oraz zaprezentowanie założeń:

W dn. 16 marca 2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju odbyła się konferencja poświęcona autyzmowi. Podczas spotkania rozmawiano o przyczynach występowania choroby oraz o sposobach radzenia sobie z nią w życiu codziennym. Wykład prowadziła dr n. med. Bożena Śpila, psychiatra, która zajmuje się diagnozą i terapią autyzmu w ramach Poradni Przyklinicznej SPSK nr 1 w Lublinie, Alpha i Insignis. Wykład odbył się w ramach projektu „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim”.

Włączenie wybranych organizacji samopomocowych do prac sieci – II-III.2018.

W dn. 11 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie rodziców w ramach działania grupy wsparcia „Razem Łatwiej” przy Zespole Szkół Specjalnych w Biłgoraju.

Realizacja końcowej konferencji projektu w Lublinie połączonej z ewaluacją projektu – XII.2018.

W dn. 7 lutego 2019 r. odbyła się polsko-niemiecka konferencja „Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim” w Hotelu Victoria w Lublinie przy ul. Narutowicza 56/58. Konferencja została zrealizowana w ramach projektu dofinansowanego ze środków Aktion Mensch e.V. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Paritätischer Wohlfahrtsverband Landesverband Bayern e.V. (Niemcy). W konferencji wzięło udział blisko 70 przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i grup samopomocowych zajmujących się obszarem opieki psychiatrycznej na Lubelszczyźnie.

 

 

DO POBRANIA:

Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej ...

Centra Zdrowia Psychicznego _film

List intencyjny.DOC

Papier firmowy.DOC

Papier firmowy.PDF

Plakat.PDF

Plakat.JPG

Baner.JPG

Wstecz