Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Sterującego w dn. 17.01.2018 w Lublinie w ramach projektu „Lubelskie Gwarancje na START” 2.6 POWER
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 01.02.2018
Aktualności >>

W dn. 17 stycznia 2018 r. o godz. 11.00 w Biurze Projektu w Lublinie przy al. Racławickie 22 odbyło się drugie posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16. Projekt jest realizowany na ternie województwa lubelskiego przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

W posiedzeniu w Lublinie uczestniczyli następujący członkowie Komitetu Sterującego:

1) Pan Wojciech Dec, Prezes Zarządu Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (przedstawiciel Partnera Wiodącego), z prawem głosu,

2) Pan Krzysztof Jakubowski, Prezes Zarządu Fundacji Wolności (przedstawiciel Partnera Projektu 1), z prawem głosu,

3) Pani Alicja Jankiewicz, Prezes Zarządu Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki (przedstawiciel Partnera Projektu 2), z prawem głosu,

Poza tym w spotkaniu uczestniczyła Pani Aleksandra Pytka, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania EFS (w zastępstwie Pani Bogumiły Dertkowskiej) za pośrednictwem komunikatora internetowego Skype, bez prawa głosu. Wobec tego podczas posiedzenia Komitetu Sterującego było kworum 66,67% ogółu członków Komitetu Sterującego. W spotkaniu uczestniczył również dr Arkadiusz Biały, ekspert ds. badań i analiz, który reprezentował Zespoły Monitoringowe prowadzące w ramach projektu badania w 56 monitorowanych jednostkach administracji publicznej w woj. lubelskim.

Posiedzenie Komitetu Sterującego otworzył Pan Wojciech Dec, który przywitał zebranych oraz przedstawił propozycję programu obrad. Po przyjęciu porządku obrad przystąpiono do omówienia dotychczasowej realizacji projektu „Lubelskie Gwarancje na START”. O zrelacjonowanie działań podjętych dotychczas w projekcie poproszono Pana dr Arkadiusza Białego, który przedstawił sprawozdanie z działań podejmowanych przez 5 Zespołów Monitoringowych. Ponadto Pan dr Arkadiusz Biały poinformował, że w trakcie rozmów z przedstawicielami Instytucji Monitoringowych przekazywane są dobre praktyki (np. dotyczące dostosowania stron WWW w instytucjach publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami), które na bieżąco są przez nie wdrażane, pomimo tego że nie zostały jeszcze sformułowane jako rekomendacje w formie pisemnej. Z kolei część monitorowanych instytucji publicznych jest w trakcie aktualizacji lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Stąd eksperci 5 Zespołów Monitoringowych sugerują im wprowadzanie zapisów odnoszących się do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W związku z tym zachodzi obawa, że część rekomendacji wdrożona w początkowym etapie projektu, nie będzie uznana za osiągnięte wskaźniki rezultatów w ramach projektu.

W odpowiedzi Pani Aleksandra Pytka zaproponowała, żeby w sprawozdaniu z realizacji projektu podkreślić, że konkretne rekomendacje zostały zainicjowane w wyniku rozmów ekspertów z przedstawicielami IM. Ponadto należy zwrócić uwagę, że na skutek działań ekspertów Zespołów Monitoringowych część rekomendacji zostały od razu wdrożone/wykorzystane we wcześniejszym etapie realizacji projektu. Takie działania pozwoliły usprawnić proces opracowywania rekomendacji dla IM w projekcie, które zaplanowano dopiero w końcowym etapie projektu. W tym zakresie należy gromadzić w formie pisemnej dowody wykorzystania rekomendacji (np. korespondencje, notatki służbowe z delegacji, print screeny stron WWW przed- i po zmianie).

Poza tym Pan dr Arkadiusz Biały zwrócił uwagę, że samorządowcy często pytają o korzyści z  poddania się monitoringowi w ramach projektu. Ponadto obawiają się negatywnych konsekwencji monitoringu (np. ewentualnych kar finansowych za niedostosowanie budynków publicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami). Ponadto przedstawiciele IM podczas rozmów z ekspertami Zespołów Monitoringowych uświadamiają sobie, że jest jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie, ale wskazują na brak funduszy jako zasadniczy problem opóźniający proces likwidacji zidentyfikowanych barier. Stąd IM oczekują od ekspertów informacji o ewentualnych źródłach wsparcia finansowego (np. dotacjach z projektów dofinansowanych ze środków unijnych). Oprócz tego Pan dr Arkadiusz Biały poinformował, że IM zgłaszają problemy z ustaleniem wiarygodnej liczby osób niepełnosprawnych na swoim obszarze. Stąd samorządowcy muszą opierać się często na danych szacunkowych.

Z kolei Pani Pytka podkreśliła, że podczas rozmowy z IM można wskazywać jako korzyść z badań monitoringowych (za które instytucje nic nie płacą) np. uzyskanie informacji nt. rozpoznanych potrzeb oraz otrzymanie gotowych rekomendacji jak je rozwiązać.  Obecnie brakuje programów dotacyjnych zapewniających wsparcie finansowe, które byłyby dedykowane bezpośrednio dla IM na wdrożenie rekomendacji.  Stąd IM powinny wygospodarować środki finansowe na ten cel oraz monitorować ogłaszane konkursy, które zapewniłyby im wsparcie finansowe. Poza tym Pani Aleksandra Pytka zwróciła uwagę, że podczas posiedzeń Komitetów Sterujących odbywających się w innych województwach realizujących projekty 2.6 POWER, realizatorzy projektów zgłaszali swoje obawy - czy jesienne wybory samorządowe nie wpłyną negatywnie na prawidłową realizację projektu?

Ostatni punkt posiedzenia dotyczył wolnych wniosków. Pan Wojciech Dec zaproponował, aby zorganizować w Warszawie spotkanie członków Komitetów Sterujących ze wszystkich realizowanych w 16 województwach projektów dot. monitoringu przestrzegania konwencji ONZ praw osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie służyłoby wymianie doświadczeń w realizacji zadania oraz nawiązaniu współpracy pomiędzy Beneficjentami realizującymi projekty. Takie spotkanie mogłoby też być pomocne dla MRPiPS, ponieważ Beneficjenci przygotowujący raporty końcowe z poszczególnych województw w ramach projektu, mogliby je poddać standaryzacji, tak aby były porównywalne. Z kolei Pani Alicja Jankiewicz zwróciła uwagę, że zapisy w nowych ogłaszanych konkursach dot. projektów infrastrukturalnych w zakresie niwelowania barier dla osób niepełnosprawnych, powinny przewidywać odpowiedni czas na ich przystosowanie. Na zakończenie Pan Wojciech Dec zaproponował, aby następne posiedzenie Komitetu Sterującego w Lublinie odbyło się w kwietniu 2018 r.

Wstecz