Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017), w ramach realizowanego projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START …”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 10.11.2017
Aktualności >>

Niniejsze szacowanie wartości przedmiotu zamówienia nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców oraz oszacowanie wartości planowanego zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017), które będzie złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5), w wymiarze łącznie 305 godz. (śr. 61 godz./ZM, 1 godz. = 60 minut).  W skład każdego 3-osobowego ZM1-5 wchodzą: ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds. monitoringu oraz ekspert ds. osób niepełnosprawnych. Członkowie ZM1-5 zajmują się realizacją badań w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W ramach prowadzonego zamówienia zostaną wybrani Wykonawcy świadczący dla ZM1-5 usługi doradcze w zakresach:

1. Doradztwa prawnego (w wymiarze łącznie 100 godz.) obejmie udzielenie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych porad prawnych, przygotowanie analiz i opinii dotyczących interpretacji przepisów prawnych z zakresu będącego przedmiotem badań monitoringowych zadań jednostek administracji publicznej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym w szczególności:

a) prawa zamówień publicznych,

b) stosowania klauzul społecznych,

c) dokumentów strategicznych,

d) dostępu do informacji publicznej,

e) ochrony danych osobowych,

f) odniesienia przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do prawa krajowego itp.

2. Doradztwa w zakresie dostępności budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznie 100 godz., obejmie udzielanie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie projektów, analiz i opinii dotyczących w szczególności:

a) dostosowania infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnych,

b) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,\

c) standardów komunikacji przestrzennej,

d) niwelowania barier architektonicznych,

e) interpretacji przepisów prawa budowlanego i nadzoru technicznego itp.

3. Doradztwa w zakresie dostosowania informacji na stronach internetowych WWW do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznie 100 godz., obejmie udzielanie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie analiz informatyczno-technicznych i opinii dotyczących w szczególności:

a) przestrzegania obowiązku dostosowania serwisów instytucji publicznych do standardu WCAG 2.0,

b) pogłębionej i uproszczonej analizy 56 stron internetowych WWW instytucji publicznych wskazanych przez Zamawiającego pod kątem dostępności zgodności stanu serwisu z zaleceniami WCAG 2.0,

c) wskazania propozycji rekomendacji dla webmasterów i redaktorów monitorowanych serwisów instytucji publicznych itp.

4. Doradztwa w zakresie edukacji włączającej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami, w wymiarze łącznie 5 godz., obejmie udzielanie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie analiz i opinii dotyczących w szczególności:

a) systemu kształcenia umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji,

b) edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych,

c) likwidacji barier w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych,

d) dostosowania regulacji organizacji wewnętrznych szkół do edukacji włączającej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami itp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. realizacji zamówienia.

Miejsce wykonania zamówienia: województwo lubelskie.

Planowany termin wykonania zamówienia: od 04.12.2017 r. do 31.05.2018 r. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Kod zamówienia wg CPV:

85312320-8 - Usługi doradztwa.

Prosimy Państwo o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia (cena brutto) na formularzu rozeznania cenowego (Załącznik nr 1).

Wycenę usługi prosimy złożyć w formie elektronicznej (skan) na biuro@flop.lublin.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Rozeznanie ceny rynkowej – Doradcy” na adres Biura projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Al. Racławickie 22, 20-037 Lublin

Termin składania kalkulacji kosztów wykonania powyższej upływa w dn. 21.11.2017 r. (decyduje data wpływu).

 

Do pobrania:

Zał. 1_Formularz rozeznania cenowego_doradcy.DOC

Zał. 1_Formularz rozeznania cenowego_doradcy.PDF

 

Wstecz