Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018), w ramach realizowanego projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START …”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 26.02.2018
Aktualności >>

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców oraz oszacowanie wartości planowanego zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018), które będzie złożone w związku z realizacją projektu badawczego pt.  „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”, WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (Zamawiający) w partnerstwie z Fundacją Wolności i Lubelskich Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki.

Przedmiotem planowanego zamówienia będzie wyłonienie łącznie 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe (ZM1-5) w 5 subregionach (S1-5) w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym:

1. Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki):

a) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,

b) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,

c) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.

2. Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki):

a) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,

b) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,

c) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.

3. Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski):

a) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,

b) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,

c) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.

4. Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski):

a) 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,

b) 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,

c) 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.

5. Subregion 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie:

a) 4 Raporty Wstępne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.,

b) 4 Raporty Końcowe (20 godz./raport), łącznie 80 godz.,

c) 4 Raporty Weryfikacyjne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. realizacji zamówienia i powiatów w Subregionach1-4.

Planowany termin wykonania zamówienia, zgodnie z harmonogramem Projektu:

a) Raporty Wstępne w okresie: marzec – czerwiec 2018 r.

b) Raporty Końcowe w okresie: czerwiec – wrzesień 2018 r.

c) Raporty Weryfikacyjne w okresie: październik 2018 r. – styczeń 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Wykonywanie w/w czynności będzie realizowane na podstawie metodologii i regulaminu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 oraz przy wykorzystaniu narzędzi badawczych wskazanych przez Zamawiającego.

Kod zamówienia wg CPV:

72316000-3 - Usługi analizy danych

Minimalne wymagania dot. ekspertów ds. analizy danych:

1) wykształcenie wyższe,

2) znajomość Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz uregulowań krajowych dotyczących praw osób niepełnosprawnych,

3) 3 lata doświadczenia zawodowego lub społecznego w obszarze problematyki niepełnosprawności (członkostwo lub działalność w organizacji mającej wśród celów statutowych działanie na rzecz osób niepełnosprawnych),

4) 3 lata doświadczenia zawodowego w pozyskiwaniu i analizie danych ilościowych i jakościowych, doświadczenie w opracowywaniu raportów badawczych, ewaluacyjnych, audytowych lub monitoringowych.

Prosimy Państwo o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia (cena brutto) na formularzu rozeznania cenowego (Załącznik nr 1).

Wycenę usługi prosimy złożyć w formie elektronicznej (skan) na biuro@flop.lublin.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Szacowanie wartości zamówienia – Eksperci ds. analizy danych” na adres Biura projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

Termin składania wyceny szacunkowych kosztów powyższej usługi upływa w dn. 06.03.2018 r. (decyduje data wpływu).

W imieniu Zamawiającego

Wojciech Dec – Prezes Zarządu FLOP

 

Do pobrania:

Formularz rozeznania cenowego_raporty.DOC

Formularz rozeznania cenowego_raporty.PDF

 

 

 

Wstecz