Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/PORTAL/2019), w ramach realizowanego projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online ….”, POWR.02.16.00-00-0061/17
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 04.03.2019
Aktualności >>

Niniejsze rozeznanie ceny rynkowej nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz nie stanowi oferty w celu zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ma ono na celu wyłącznie zbadanie ceny rynkowej oferty potencjalnych Wykonawców w celu oszacowania wartości planowanego zamówienia (znak sprawy nr 1/FLOP/PORTAL/2019), które będzie złożone w związku z realizacją projektu pt.  „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, POWR.02.16.00-00-0061/17. Projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z Fundacją Wolności (Zamawiający).

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy ogólnopolskiego serwisu internetowego (portalu WWW) wspomagającego organizacje strażnicze (tzw. „watchdogi”), w monitorowaniu wdrażania prawa krajowego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

 1. Weźmie udział w spotkaniach analitycznych z udziałem Zamawiającego.
 2. Przeprowadzi analizę potrzeb użytkowników serwisu internetowego,
 3. Opracuje dokumentację techniczną serwisu internetowego.
 4. Przeprowadzi testy serwisu internetowego.
 5. Przekaże serwis internetowy Zamawiającemu.
 6. Przeniesienie na Zamawiającego prawa autorskie do serwisu internetowego.
 7. Będzie świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego.

Aplikacja powinna spełnić wymagania funkcjonalne i techniczne m.in.:

 1. Integrację z API Teryt Głównego Urzędu Statystycznego.
 2. Integrację z API Banku Danych Lokalnych.
 3. Możliwość rejestracji oraz logowania w serwisie organizacji strażniczych wraz z ich weryfikacją.
 4. Utworzenie panelu administracyjnego, umożliwiającego:
 1. zarządzanie użytkownikami i ich rejestrację, grupy dostępów i role dostępowe,
 2. zarządzanie organizacjami, ich weryfikację i określenie lokalizacji,
 3. zarządzanie stronami statycznymi,
 4. zarządzanie aktualnościami,
 5. zarządzanie bazą wiedzy,
 6. weryfikację synchronizacji danych z zewnętrznymi usługami API,
 7. zarządzanie publikacjami i dokumentami,
 8. zarządzanie parametrami systemowymi
 1. Możliwość logowania użytkownika do serwisu oraz publikowanie opracowań i raportów jako organizacja strażnicza (dostęp do serwisu poprzez podanie loginu i hasła). Aplikacja będzie umożliwiać prezentowanie dokumentów tekstowych (w formacie PDF) oraz grafiki (w formacie JPG), jak też dołączanie do publikowanych treści map z zaznaczonymi na niej elementami (Google Maps).
 2. Prezentacja warstwy graficznej powinna być zgodna z projektem graficznym na najpopularniejszych przeglądarkach np.: Chrome, Firefox, Egde, Internet Explorer od wersji 11, Opera, Safari.
 3. Interfejs użytkownika (w szczególności jego wygląd zewnętrzny i sposób nawigacji), powinny być proste w obsłudze oraz spójne z obowiązującymi standardami budowy interfejsów graficznych. W tym dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (słabowidzących), co najmniej zgodnie ze standardami WCAG 2.0 i zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG) (Dz.U. z 16 maja 2012 poz. 526).
 4. Zamawiający zagwarantuje bezpieczny szyfrowany dostęp do baz danych oraz serwerów niezbędnych do przechowywania oraz dystrybucji danych przez Aplikację.

Miejsce wykonania zamówienia: Rzeczypospolita Polska.

Planowany termin wykonania zamówienia: od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji i treści zamówienia.

Kod zamówienia wg CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Prosimy Państwo o przesłanie orientacyjnej kalkulacji kosztów wykonania usługi będącej przedmiotem zamówienia (cena netto i cena brutto z VAT) na formularzu szacowania wartości zamówienia (Załącznik nr 1).

Wycenę usługi prosimy złożyć w formie elektronicznej (skan) na biuro@flop.lublin.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Szacowanie wartości zamówienia – Portal” na adres Biura projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin

Termin składania kalkulacji kosztów wykonania powyższej upływa w dn. 15.03.2019 r. (decyduje data wpływu).

W imieniu Zamawiającego: Krzysztof Jakubowski – Prezes Zarządu FW

 

Do pobrania:

Zapytanie_szacowanie wartości zamówienia_2.16 POWER.PDF

Formularz szacowania_2.16 POWER.PDF

Formularz szacowania_2.16 POWER_DOC

Wstecz