Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 01.10.2020
Aktualności >>

W dn. 29 września 2020 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych w Hotelu Victoria w Lublinie.

Porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie Walnego Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i stwierdzenie kworum.

3. Wybór Sekretarza Zebrania.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (2 osoby).

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.

6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu FLOP za 2019 r.

7. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

8. Dyskusja nad sprawozdaniami oraz podjęcie uchwał:

a) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego Zarządu FLOP za 2019 r.,

b) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu FLOP za 2019 r.,

c) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.

10. Przerwa.

11. Dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich w 2020 r.

12. Aktualna sytuacja we FLOP:

a) obchody 25-lecia FLOP w 2020 r.,

b) opracowanie Strategii Rozwoju ZS FLOP na lata 2021-2027.

13. Aktualna sytuacja w organizacjach członkowskich FLOP.

14. Wolne wnioski.

Walne Zebranie Członków FLOP podjęło uchwałę o zmianie statutu dot. podejmowania przez Zarząd uchwał w trybie obiegowym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Ponadto udział w posiedzeniach Zarządu będzie mógł odbywać się na odległość on-line. Przy czym zdalny tryb obradowania będzie musiał umożliwić swobodną dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym oraz należytą identyfikację uczestników obrad. Poza tym rozszerzono cele i zadania statutowe o m.in.

- promowanie i wspieranie przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa, zwiększenia przejrzystości i jawności w życiu publicznym oraz kontroli obywatelskiej instytucji publicznych,

- monitorowanie i inicjowanie działań na rzecz poprawy świadomości społecznej w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej,

- prowadzenie działalności na rzecz tworzenia kapitału żelaznego w oparciu o lokalne środowisko organizacji oraz partnerów społecznych, publicznych i prywatnych.

 

Wstecz