Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Zapytanie ofertowe 1/FLOP/PORTAL/2019 dot. wyboru Wykonawcy ogólnopolskiego serwisu internetowego (portalu) wspomagającego organizacje strażnicze (tzw. „watchdogi”), w monitorowaniu wdrażania prawa krajowego
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 18.03.2019
Aktualności >>

W związku z realizacją projektu pt. „Zwiększenie dostępu Organizacji Strażniczych do danych dostępnych online dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym”, nr POWR.02.16.00-00-0061/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja Wolności prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/PORTAL/2019 z zachowaniem zasady rozeznania rynku.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawcy ogólnopolskiego serwisu internetowego (portalu) wspomagającego organizacje strażnicze (tzw. „watchdogi”), w monitorowaniu wdrażania prawa krajowego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca:

  1. weźmie udział w spotkaniach analitycznych z udziałem Zamawiającego,
  2. przeprowadzi analizę potrzeb użytkowników serwisu internetowego,
  3. opracuje dokumentację techniczną serwisu internetowego,
  4. przeprowadzi testy serwisu internetowego,
  5. przekaże serwis internetowy Zamawiającemu,
  6. przeniesienie na Zamawiającego prawa autorskie do serwisu internetowego,
  7. będzie świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego.

Kod zamówienia wg CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia.

Termin wykonania zamówienia: 30.06.2019 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji.

Oferty można składać w formie elektronicznej na adres: biuro@flop.lublin.pl lub dostarczyć w wersji papierowej osobiście, pocztą, kurierem w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/PORTAL/2019” na adres Biura projektu

Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

Termin składania ofert upływa w dn. 28.03.2019 r. o godz. 23:59:59. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub nie spełniające stawianych wymagań.

W imieniu Zamawiającego Krzysztof JAkubowski - Prezes Zarządu FW

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 1/FLOP/PORTAL/2019

Formularz Oferty Wykonawcy.DOC (Załącznik nr 1)

Formularz Ofert Wykonawcy.PDF (Załącznik nr 1)

Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 2)

 

Wstecz