Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 dot. wyboru doradców świadczących usługi doradcze dla 5 Zesp. Monitoringowych monitorujących jednostki administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 28.11.2017
Aktualności >>

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie Wykonawców świadczących usługi doradcze dla członków 5 Zespołów Monitoringowych (ZM1-5), w wymiarze łącznie 305 godz. (śr. 61 godz./ZM, 1 godz. = 60 minut).  W skład każdego 3-osobowego ZM1-5 wchodzą: ekspert ds. badań i analiz, ekspert ds. monitoringu oraz ekspert ds. osób niepełnosprawnych. Członkowie ZM1-5 zajmują się realizacją badań w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

W tym zakresie:

1) Doradztwo prawne obejmie udzielanie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych porad prawnych, przygotowania analiz i opinii dotyczących interpretacji przepisów prawnych z zakresu będącego przedmiotem badań monitoringowych zadań jednostek administracji publicznej pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych (w wymiarze łącznie 100 godz.), w tym:

a) prawa zamówień publicznych itp. (w wymiarze 25 godz.),

b) stosowania klauzul społecznych itp. (w wymiarze 25 godz.),

c) dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych itp. (w wymiarze 25 godz.),

d) odniesienia przepisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych do prawa krajowego itp. (w wymiarze 25 godz.).

2) Doradztwo w zakresie dostępności budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami obejmie udzielanie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie projektów, analiz i opinii (w wymiarze łącznie 100 godz.), w tym:

a) dostosowania infrastruktury publicznej dla osób niepełnosprawnych itp. (w wymiarze 25 godz.),

b) warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, standardów komunikacji przestrzennej oraz niwelowania barier architektonicznych itp. (w wymiarze 50 godz.),

c) interpretacji przepisów prawa budowlanego i nadzoru technicznego itp. (w wymiarze 25 godz.).

3) Doradztwo w zakresie dostosowania informacji na stronach internetowych WWW do potrzeb osób z niepełnosprawnościami obejmie udzielanie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie analiz informatyczno-technicznych i opinii (w wymiarze łącznie 100 godz.), w tym: przestrzegania obowiązku dostosowania serwisów instytucji publicznych do standardu WCAG 2.0, pogłębionej i uproszczonej analizy 56 stron internetowych WWW instytucji publicznych wskazanych przez Zamawiającego pod kątem dostępności zgodności stanu serwisu z zaleceniami WCAG 2.0, wskazania propozycji rekomendacji dla webmasterów i redaktorów monitorowanych serwisów instytucji publicznych itp.

4) Doradztwo w zakresie edukacji włączającej dla osób z niepełnosprawnościami obejmie udzielanie członkom ZM1-5 indywidualnych/grupowych konsultacji, porad oraz przygotowanie analiz i opinii (w wymiarze łącznie 5 godz.), w tym: systemu kształcenia umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji, edukacji włączającej uczniów niepełnosprawnych, likwidacji barier w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych, dostosowania regulacji organizacji wewnętrznych szkół do edukacji włączającej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami itp.

Miejsce wykonania zamówienia: województwo lubelskie. Przy czym Zamawiający dopuszcza pracę częściowo zdalną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Planowany termin wykonania zamówienia: grudzień 2017 r. – maj 2018 r. Przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres  biuro@flop.lublin.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/DPiB/2017 - nie otwierać przed dniem 05.12.2017 r.” na adres Biura projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Termin składania ofert upływa w dn. 05.12.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

Więcej na stronie

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1071698

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).

Oświadczenie (Załącznik nr 2).

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3).

Minimalny zakres pytań monitoringowych (Załącznik nr 4).

Matryca diagnostyczna - dostępność (Załącznik nr 5).

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 6).

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstecz