Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 dot. wyboru ekspertów, którzy zrealizują badania FGI i IDI na potrzeby monitorowania jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 06.07.2017
Aktualności >>

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wybranie ekspertów, wykonujących zamówienie osobiście, którzy zorganizują i przeprowadzą zogniskowane wywiady grupowe (FGI) i pogłębione wywiady indywidualne (IDI) w Subregionach 1-5 na potrzeby monitorowania jednostek administracji rządowej i samorządowej w województwie lubelskim, pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.  W tym zakresie zostaną wybrani Wykonawcy:

a)    eksperci odpowiedzialni za opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, rekrutację uczestników badań oraz przeprowadzenie łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w Subregionach 1-5,

b)    eksperci moderujący łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI), w wymiarze łącznie 68 godz. (śr. 4 godz./FGI),

c)    eksperci wykonujący transkrypcje z przeprowadzonych łącznie 17 zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI) w Subregionach 1-5,

d)    eksperci odpowiedzialni za opracowanie metodologii i narzędzi badawczych, rekrutację uczestników badań oraz przeprowadzenie łącznie 36 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) w Subregionach 1-4,

e)    eksperci wykonujący transkrypcje z przeprowadzonych łącznie 36 pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI) w Subregionach 1-4,

Miejscem wykonania zamówienia jest województwo lubelskie. Przy czym eksperci będą realizować zamówienie na terenie powiatów wskazanym przez Zamawiającego w Subregionach 1-5, tj.:

Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubelski, puławski, kraśnicki),

Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, łukowski),

Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, łęczyński, świdnicki),

Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, tomaszowski, biłgorajski, janowski),

Subregion 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie.

 

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres  biuro@flop.lublin.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017 - nie otwierać przed dniem 14.07.2017 r.” na adres Biura projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-037 Lublin, Al. Racławickie 22

Termin składania ofert upływa w dn. 14.07.2017 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

Więcej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1042926

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/FGI_IDI/2017

Formularz oferty (Załącznik nr 1)

Oświadczenie (Załącznik nr 2)

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3)

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4)

 

Wstecz