Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 dot. wyboru ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują raporty nt monitorowanych 56 jednostek administracji publicznej w woj. lubelskim ws Konwencji ONZ o prawach os. niepełnosprawnych
Napisał(a): Wojciech Dec dnia 04.04.2018
Aktualności >>

W związku z realizacją projektu pt. „Lubelskie Gwarancje na START - monitoring jednostek administracji publicznej w województwie lubelskim pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych” WND-POWR.02.06.00-00-0037/16, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykonawców w trybie zapytania ofertowego nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 z zachowaniem zasady konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie łącznie 5 ekspertów ds. analizy danych, którzy opracują pod względem techniczno-merytorycznym łącznie: 56 Raportów Wstępnych, 56 Raportów Końcowych i 56 Raportów Weryfikacyjnych, dot. wyników badań monitoringowych przeprowadzonych przez Zespoły Monitoringowe (ZM1-5) w 5 Subregionach w zakresie monitoringu zadań 56 jednostek administracji rządowej i samorządowej na terenie woj. lubelskiego pod kątem dostosowania do postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, w tym:

 1. Subregion 1 (powiaty: m. Lublin, lubartowski, lubelski, puławski, opolski, kraśnicki):
 1. 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
 2. 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
 3. 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
 1. Subregion 2 (powiaty: m. Biała Podlaska, bialski, parczewski, radzyński, łukowski, rycki):
 1. 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
 2. 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
 3. 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
 1. Subregion 3 (powiaty: m. Chełm, chełmski, włodawski, łęczyński, świdnicki, krasnostawski):
 1. 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
 2. 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
 3. 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
 1. Subregion 4 (powiaty: m. Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, janowski, hrubieszowski):
 1. 13 Raportów Wstępnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.,
 2. 13 Raportów Końcowych (20 godz./raport), łącznie 260 godz.,
 3. 13 Raportów Weryfikacyjnych (40 godz./raport), łącznie 520 godz.
 1. Subregion 5 szczebla wojewódzkiego w Lublinie:
 1. 4 Raporty Wstępne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.,
 2. 4 Raporty Końcowe (20 godz./raport), łącznie 80 godz.,
 3. 4 Raporty Weryfikacyjne (40 godz./raport), łącznie 160 godz.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby godz. (1 godz. = 60 minut) realizacji zamówienia i powiatów w Subregionach 1-4.

Wykonywanie usługi opracowania raportów będzie realizowane na podstawie metodologii i regulaminu konkursu POWR.02.06.00-IP.03-00-002/16 oraz przy wykorzystaniu narzędzi do badań monitoringowych wskazanych przez Zamawiającego, w tym opracowanych przez Zespoły Monitoringowe Planów Monitoringu dla jednostek administracji rządowej i samorządowej, zwanych dalej „Instytucjami Monitorowanymi”.

Miejsce wykonania zamówienia: województwo lubelskie. Przy czym Zamawiający dopuszcza pracę częściowo zdalną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Planowany termin wykonania zamówienia:

 1. Raporty Wstępne w okresie: kwiecień – lipiec 2018 r.
 2. Raporty Końcowe w okresie: lipiec – wrzesień 2018 r.
 3. Raporty Weryfikacyjne w okresie: październik 2018 r. – styczeń 2019 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia.

Kod zamówienia wg CPV:

72316000-3 - Usługi analizy danych

 

Oferty można składać pocztą elektroniczną na adres  biuro@flop.lublin.pl lub w formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 - nie otwierać przed dniem 11.04.2018 r.” na adres Biura projektu:

Związek Stowarzyszeń Forum

Lubelskich Organizacji Pozarządowych

20-076 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 53

Termin składania ofert upływa w dn. 11.04.2018 r. o godz. 23:59:59. Decyduje data i godzina wpływu. Nie będą rozpatrywane oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie, na niewłaściwym druku, niekompletne lub niespełniające stawianych wymagań.

 

Więcej na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1101579

 

Do pobrania:

Zapytanie Ofertowe 1/FLOP/LGnS/RPKW/2018 

Formularz Oferty Wykonawcy (Załącznik nr 1).

Oświadczenie (Załącznik nr 2).

Życiorys zawodowy (Załącznik nr 3).

Metodologia prowadzenia monitoringu (Załącznik nr 4).

 

Wstecz