Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zrealizowane

Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia

Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

-współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Czytaj więcej
Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy

Czytaj więcej
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2

Czytaj więcej
Proaktywni 60+ na START - II Edycja

Czytaj więcej
Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych

Czytaj więcej
Z NAMI MOŻNA WIĘCEJ - ZS FLOP jako silna sieć NGO na terenie Lubelszczyzny

 


 

Czytaj więcej
Lubelska Busola – wyznaczanie kierunku rozwoju systemu konsultacji społecznych Gminy Lublin z organizacjami pozarządowymi

Czytaj więcej
Centra Informacji Publicznej w obwodach lwowskim, rówieńskim, winnickim i zakarpackim - II etap

Czytaj więcej
Regionalny Ośrodek EFS w Lublinie

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do korzystania z pomocy Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Lublinie prowadzonego przez Związek

Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych.

Dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Okres realizacji: 01.12.2008 r. – 31.12.2014 r. (realizacja projektu była przedłużana aneksami).

Kwota dofinansowania projektu w wyniosła w 2011 r.: 435 000 PLN.

Czytaj więcej