Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych,        ul. Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin,        biuro@flop.lublin.pl,        http://www.flop.lublin.pl

Zrealizowane

Proaktywni 60+ na START - III edycja

Czytaj więcej
„ZAAZ - Zindywidualizowana Akademia Aktywizacji Zawodowej młodzieży NEET w powiecie lubelskim”

http://www.flop.lublin.pl

Czytaj więcej
Młodzież NEET na START

 

Czytaj więcej
Sieciowanie na rzecz poprawy sytuacji osób ze schorzeniami psychicznymi w województwie lubelskim

Czytaj więcej
Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia

Projekt „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

-współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Czytaj więcej
Młodzi na START – nowe perspektywy pracy na terenie trójkąta turystycznego: Kazimierz Dolny – Nałęczów – Puławy

Czytaj więcej
Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2

Czytaj więcej
Proaktywni 60+ na START - II Edycja

Czytaj więcej
Doradztwo i Kariera - sieć na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

Lubelskie OPP na START – wzmocnienie mechanizmów dostępu organizacji pożytku publicznego do mediów publicznych

Czytaj więcej